Marge Männiko

Vandeadvokaat / Juhtivpartner

VAATA LÄHEMALT

marge.manniko@lextal.ee
+372 51 04 475 | LinkedIn

Marge on Advokatuuri liige alates 2002. aastast ning spetsialiseerinud tehingutele ja ühinguõigusele, samuti kinnisvara- ja ehitusõigusele. Margel on suur kogemus ettevõtjate nõustamisel erinevates omandamis-, võõrandamis- ja ühendamistehingutes, aga ka suuremahuliste projekteerimis- ja ehitustöövõtulepingute sõlmimisel.

Marge on tegutsenud vahekohtunikuna Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Arbitraažikohtus ning vaidluste lahendamise komisjonina (DAB) FIDIC lepingutest tulenevates vaidlustes. Margel on pikaajaline kogemus keeruliste kinnisvaratehingute nõustamisel. Vabal ajal meeldib Margele tennist mängida.

Üllar Talviste

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

ullar.talviste@lextal.ee
+372 6400 250 |

Üllar on meie büroo hing ja üks asutajatest. Tegu on vaieldamatult Eesti ühe tuntuima ja tituleerituima advokaadiga, kes on olnud advokatuuri esimees ja osalenud väga paljudes olulistes kohtuvaidlustes Eestis ning välismaal.

Üllar on Eesti karistusõiguse ja arbitraažimenetluse üks hinnatumaid asjatundjaid ja tal on ligi 40-aastane õigusvaldkonna töökogemus. Ta on ka ühiskondlikult aktiivne, olles üks Eesti Reservohvitseride Kogu asutajatest, olnud aastaid Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi liige ja Eesti Advokatuuri esindaja CCBE juures. Üllar on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1979.a.

Ants Karu

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

ants.karu@lextal.ee
+372 50 625 95 | LinkedIn

Ants on maksu- ja samuti ühinguõiguse üks tippasjatundjaid Eestis. Ta on LEXTALi üks asutajatest ja on Eesti Advokatuuri maksuõiguse komisjoni liige. Ants on olnud Eesti Advokatuuri juhatuse liige (2010-2016). Tal on märkimisväärne kogemuste pagas rahvusvaheliste tehingute sõlmimise nõustamisel.

Lisaks on ta Briti suursaadiku Eestis Honorary Legal Adviser. Ants on lõpetanud Tartu Ülikooli 1994.a ja hoiab ennast tööst vabal ajal vormis golfi, rattasõidu ning orienteerumisega.

Urmas Ustav

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

urmas.ustav@lextal.ee
+372 50 48 341 | LinkedIn

Urmas on LEXTALi üks asutajatest ja Eesti üks tunnustatumaid tehingu- ja äriõiguse spetsialiste, toetades kliente kompleksetes, reeglina rahvusvahelistes projektides. Urmase kireks on strateegiline nõustamine seonduvalt tegevuse laiendamisega (sealhulgas välisturgudele), kapitali või investorite kaasamise või ühingu osaluste ostmise või müümisega.

2021. aastal tunnustas Eesti advokatuur Urmast advokatuuri teenetemärgiga. Vabal ajal tegeleb Urmas Lions heategevusliikumisega ning harrastab tennist.

Kristi Sild

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

kristi.sild@lextal.ee
+372 51 17 727 | LinkedIn

Kristi Sild tegutseb advokaadina alates 1998. aastast ja on LEXTALis partner. Ta on Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige.

Kristi tegutseb peamiselt ühingu- ja tööõigusega. Lisaks M&A tehingute ja muude investeeringustruktuuride (sh võlakirjaemissioonid), nõustamisele, on Kristi spetsialiseerunud finantsteenuste osutamisega seotud õigusküsimustele. Samuti on Kristil pikaaegne kogemus merenduse ja ookeanikalapüügi valdkonnas tegutsevate ettevõtete nõustamisel. Ta on osalenud paljude laevadega seotud tehingute (omandamised, tšartertehingud jms) läbiviimisel, aidanud tuua Eesti lipu alla mitmeid laevu ja esindanud Eesti ettevõtete huve rahvusvahelistes kalandusorganisatsioonides. Kristi on esindanud kliente Euroopa Kohtu menetlustes.

Kristit inspireerivad kunst ja andekad inimesed, ta on Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi asutajaliige.

Olavi-Jüri Luik

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

olavi-jyri.luik@lextal.ee
+372 50 97 543 | LinkedIn

Olavi-Jüri on pikaaegse kogemusega kohtuvaidluste ja kindlustusõiguse spetsialist. Ta on LEXTALis partner. Kindlustusõiguses on ta tunnustatud lektor. Paljud suurimad kindlustusvaidlused on lahendatud tema osavõtul. Ta on esindanud advokaadina mitmeid kindlustusseltse, mh koostanud ka neile kümneid kindlustuse tüüptingimusi.

Ainsana Eestis on Olavi-Jüri kaitsnud kindlustusõiguse alal doktoritöö. Lisaks on tal suur kogemus klientide nõustamisel ja esindamisel seoses keeruliste majanduskuritegude uurimisega ja tagasivõitmistega.

Oliver Nääs

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

oliver.naas@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Oliver on kohtuadvokaat, spetsialiseerudes eelkõige kriminaalmenetlusele. Oliveri peetakse üheks mõjukaimaks Eesti vandeadvokaadiks. Kliendid peavad kõrgelt lugu Oliveri kindlameelsusest ja südikusest nende huvide kaitsel. Kolleegid hindavad tema praktilist meelt, ratsionaalsust ning kiirust parima võimaliku tulemuse saavutamisel.

Aus ja põhiõigusi tagav kriminaalmenetlus on Oliveri südameasjaks, mistõttu töötab ta õppejõuna Tartu Ülikoolis ning avaldab tihti ka arvamusartikleid.

Margus Reiland

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

margus.reiland@lextal.ee
+372 56 905 001 | LinkedIn

Margus Reiland on maksuõigusele, konkurentsiõigusele ja haldusõigusele spetsialiseerinud advokaat, kes esindab kliente nii kohtutes kui kohtuväliselt. Margusel on pikaajaline kogemus maksuvaidlustes, maksuplaneerimise küsimustes ja rahvusvahelise maksustamise küsimustes. Tema maksu- ja konkurentsiõiguslik nõu on olnud vajalik paljude ühinemiste, omandamiste ja restruktureerimiste elluviimisel.

Margusel on magistrikraad Tartu Ülikoolist (cum laude) ja ta on end täiendanud rahvusvaheliselt. Margus osaleb aktiivselt advokatuuri töös, olles advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige.

Magnus Braun

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

magnus.braun@lextal.ee
+372 52 60 665 | LinkedIn

Magnus on tsiviilkohtumenetluse ekspert ning hinnatud kohtuadvokaat. Magnuse oskus esitada ka keerulisi probleeme lihtsasti arusaadavalt on korduvalt pälvinud lisaks klientidele ja kolleegidele ka kohtunike tunnustust.

Samuti tegutseb Magnus pankrotihaldurina. Just süvateadmised pankrotiõigusest ning kolleegide usaldus olid asjaolud, miks valiti Magnus 2015. aastal Pankrotihaldurite ja Kohtutäiturite Koja eestseisuse liikmeks.

Rauno Kinkar

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

rauno.kinkar@lextal.ee
+372 56 645 629 | LinkedIn

Rauno peamiseks töövaldkonnaks on klientide nõustamine IT lahenduste, intellektuaalse omandi (sh tarkvaraga) ja tarkade tehnoloogiatega seonduvates õigusküsimustes. Lisaks tegeleb Rauno süvendatult andmekaitse küsimustega (sh GDPR). Rauno sulest pärineb Eesti esimene laiapõhjaline ja õigusteoreetiline käsitlus isejuhtivatest sõidukitest. Kliendile kaasaegse ja toimiva lahenduse otsimine ja leidmine on see, mis Raunot inspireerib.

Rauno on Eesti Reservohvitseride Kogu liige ning kuulub Tuleviku Tehnoloogiate Sihtasutuse nõukogusse. Õigusteadmised pärinevad Tartu Ülikoolist ning töövälisel ajal tegeleb Rauno purjetamise, discgolfi ja tennisega.

Ksenia Kravtšenko

Vandeadvokaat / Assotsieerunud partner

VAATA LÄHEMALT

ksenia.kravtsenko@lextal.ee
+372 6400 265 | LinkedIn

Ksenia on spetsialiseerunud eelkõige kohtuvaidlustele ja äriõigusele ning tänu Moskvas omandatud haridusele omab pikaajalist kogemust Ida-Euroopa taustaga projektides ja vene keelt kõnelevate klientide teenindamisel. 

Tunnustatud spetsialistina on Ksenia  Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige ning jagab hea meelega oma teadmisi sageda esinejana konverentsideltele-ja raadiosaadetes ning ajalehtede veergudel. 

Diana Minumets

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

diana.minumets@lextal.ee
+372 51 86 376 | LinkedIn

Diana on riigihangete valdkonnale ja kohtuvaidlustele spetsialiseerunud vandeadvokaat. Diana omab laialdast kogemust hankijate ja pakkujate esindamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel. Samuti on ta hinnatud spetsialist andmekaitse, äri- ja lepinguõiguse ning infrastruktuuri valdkonnas.

Diana on ühe olulisema hankevaldkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ kaasautor. Samuti on ta avaldanud hankealaseid artikleid tavameedias ning õiguskirjanduses. Lisaks on ta ka tunnustatud lektor, kes on esinenud erinevatel hankekoolitustel ja ka riigiasutuste sisekoolitustel.

Katrin Orav

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

katrin.orav@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Katrin on tsiviilvaidluste lahendamisele ja perekonnaõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat. Alates 2013. aastast on ta Eesti Advokatuuri juhatuse liige.

Hetkel juhib Katrin Eesti Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni. Juba 10 aastat on ta nõustanud abivajajaid perekonnaõigust puudutavates küsimustes Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. 2021. aastal tunnustas Eesti Advokatuur Katrinit aunimetusega “Advokatuuri teemant”.

Katrin omab pikaaegset koolituskogemust, muu hulgas on ta koolitanud kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid üle Eesti seoses sotsiaalhoolekandelise abi andmise ja ülalpidamiskohustuse täitmisega.

Kristi Rande

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

kristi.rande@lextal.ee
+372 51 50 091 | LinkedIn

Kristi omab laiapõhjalisi teadmisi ning märkimisväärset praktikat kriminaalõiguse valdkonnas. 13 aastat töökogemust prokuratuuris on andnud Kristile asendamatu võime tunnetada õiguslike ja menetluslike küsimuste sisulist olemust nii süüdistuse kui kaitse seisukohalt ning seeläbi oskuse pakkuda efektiivseid lahendusi ja vajadusel jõulist esindust kohtumenetluses.

Kristi on Eesti Advokatuuri liige alates 2014. aastast. Kristi on olnud Eesti Tantsuspordi Liidu president ja on andunud võistlustantsu ja sportliku eluviisi austaja.

Margus Poola

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

margus.poola@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Margus on lepinguõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse asjatundja, kes on nõustanud oluliste tehingute läbiviimist ja esindanud kliente advokaadina erinevates keerulistes õigusvaidlustes. Margusel on mitmekülgne kogemus ehitusettevõtjate nõustamisel läbi kogu ehitusprotsessi. Margus huvitub IT ja tehnoloogia valdkondade õigusprobleemidest.

Margus on olnud Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse instituudis eraõiguse ja tehnoloogiaõiguse lektor, õpetades aineid lepinguõiguse, rahvusvahelise eraõiguse ja rahvusvahelise müügiõiguse valdkonnas ning õpetanud rahvusvahelise müügiõiguse ja lepinguõiguse aineid Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas. Teadustöös uurib Margus, kuidas kasutada tehnoloogiat õigusküsimuste lahendamisel.

Piia Raide

Vandeadvokaat

VAATA LÄHEMALT

piia.raide@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Piia on tunnustatud riigihankeõiguse advokaat. Ta on ühe olulisema hankevaldkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ kaasautor ning esindanud nii pakkujaid kui hankijaid arvukates hankevaidlustes. Piia on nõustanud ka kohalikke omavalitsusi Euroopa Liidu fondidest rahastatavate infrastruktuuri uuendamise projektide ning veemajandusprojektide läbiviimisel, sh riigihangete korraldamisel. Lisaks on Piia kogenud lepinguõiguse, kinnisvaraõiguse ning kohtumenetluse valdkonnas. Piia on omandanud magistrikraadi õigusteaduses Tartu Ülikoolist.

Henri Ratnik

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

henri.ratnik@lextal.ee
+372 5621 2613 | LinkedIn

Henri tegutseb peamiselt IT-õiguse valdkonnas, eelkõige erinevate IT-lahenduste, intellektuaalse omandi ning andmekaitsega (sh GDPR) seonduvates õigusküsimustega. Lisaks esindab ja nõustab Henri kliente seoses meditsiiniõiguse küsimustega.

Henri lõpetas 2017. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse magistriõppes ning on täiendanud ennast aastatel 2016-2017 õpingutega Taanis Aarhusi Ülikoolis. 2018. aastal omandas Henri Tartu Ülikoolis täiendava magistrikraadi IT-õiguse valdkonnas cum laude. Enne LEXTAL-iga liitumist on Henri omandanud kogemust teises advokaadibüroos.

Lisaks on Henri osalenud rahvusvahelisel Willem C. Vis kaubandusõiguse harjutuskohtu võistlusel ning on olnud aktiivne juuratudengite ühenduses ELSA Estonia.

Henri peab enda töös oluliseks täpsust ja põhjalikkust. Vabal ajal meeldib Henrile muusikaga tegeleda.

Ave-Ly Kõuts

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

ave-ly.kouts@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Ave-Ly tegutseb LEXTALis peamiselt ühingu-, maksu- ja lepinguõiguse ning tsiviilkohtumenetluse valdkondades.

2017. aastal võitis ta Eesti Harjutuskohtu Seltsi poolt korraldatud harjutuskohtu võistluse, pälvides oma meeskonnaga ka parima kirjaliku töö autorite tiitli. Lisaks on Ave-Ly osalenud Salzburgi Eraõiguse Suveülikoolis.

2018. aastal omandas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi, kirjutades enda magistritöö töötajatele antavate optsioonide maksustamise teemal.

Ave-Lyd motiveerivad pingutama ennekõike väljakutsed, aga suur roll on ka positiivsel töökeskkonnal ja meeskonnal tema ümber. Ühtlasi armastab ta õppida erinevaid keeli. Juba gümnaasiumis läbis ta International Baccalaureate Diploma ingliskeelse õppeprogrammi ning lisaks on õppinud ka näiteks norra, hispaania ja prantsuse keelt.

Sirle Karu

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

sirle.karu@lextal.ee
+372 55 23 789 | LinkedIn

Sirle on pikaajalise kogemusega perekonnaõiguse spetsialist. Lisaks on tal eriline kogemus mittetulundussektoris ning ta on seejuures osalenud asutajana mitmete organisatsiooni juures ning tegev tänini juhatuse liikmena.

Sirle lõpetas Tartu Ülikooli 1995.a aastal ning tema lõputöö pälvis Avatud Eesti Fondi õigusteaduslike uurimistööde konkursil II koha. Advokatuuri liige on Sirle alates 1995. aastast. Lisaks tööle vabatahtlikuna erinevates MTÜ-des tegeleb Sirle iluuistamise, rattasõidu, aianduse ja käsitööga.

Kadi Saluste

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

kadi.saluste@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kadi on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi õigusteaduses cum laude. Kadi töötab LEXTALis alates 2017. aasta sügisest ja on spetsialiseerunud kohtuvaidlustele ning pankrotiõigusele.

2017. aastal võitis Kadi Eesti Harjutuskohtu Seltsi poolt korraldatud harjutuskohtu võistluse, pälvides oma meeskonnaga ka parima kirjaliku töö autorite tiitli.

Kadi peab töös oluliseks, et teda ümbritseksid head inimesed ning et tal oleks võimalusi ennast proovile panna. Vaba aja veedab Kadi hea meelega sporti tehes saalihokit mängides.

Sander Potisepp

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

sander.potisepp@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Sander on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi õigusteaduses. Ta töötab LEXTALis 2019. aasta kevadest ning on spetsialiseerunud eelkõige kriminaalmenetlusele. Lisaks on Sander edukalt osalenud erinevates põhiseaduslikke probleeme käsitlevates vaidlustes.

Sander on oma õigusteadmisi täiendanud Saksamaal Münsteri Ülikoolis.

Vabal ajal mängib Sander jäähokit.

Kaisa-Maria Kubpart

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

kaisa-maria.kubpart@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kaisa-Maria on omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Ta töötab LEXTALis alates 2020. aasta suvest. Peamiselt assisteerib Kaisa-Maria ühingu-, lepingu- ja tööõigusega ning tsiviilkohtumenetlusega tegelevaid advokaate.

Varasemalt on Kaisa-Maria omandatud õigusteadmisi rakendanud Politsei- ja Piirivalveameti vägivallakuritegude menetlusgrupis, kohtutäituri büroos, teises advokaadibüroos ning kahel aastal õigusnõustajana Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroos. Lisaks on Kaisa-Maria olnud rahvusvahelise õigusteaduse üliõpilasorganisatsiooni ELSA Estonia turunduse asepresident.

Töös peab Kaisa-Maria oluliseks tähelepanu detailidele ja töö käigus enda praktilist täiendamist. Ta hindab enim ümbritsevat toetavat ning motiveerivat töökeskkonda ja -kaaslasi.

Lisaks tööle vabatahtlikuna meeldib Kaisa-Mariale Itaalia köök, Saksa jalgpall, Hispaania muusika, Prantsuse kunst ja Eesti kliima.

Martin Nikolajev

Jurist

VAATA LÄHEMALT

martin.nikolajev@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Martin on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi õigusteaduses. Martin töötab LEXTALis alates 2018. aasta talvest. Tema peamiseks fookuseks on tsiviilkohtumenetluse, pankroti- ja toiduõiguse valdkonnas advokaatide assisteerimine.

Ta on osalenud rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel ELMC ning olnud aktiivne juuratudengite organisatsioonis ELSA. Lisaks on Martin end täiendanud Viini vaidluste lahendamise suveülikoolis.

Vabal ajal meeldib Martinile tegeleda fotograafiaga, lugeda raamatuid või nautida muusikat.

Getter Ulla

Jurist

VAATA LÄHEMALT

getter.ulla@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Getteri peamiseks fookuseks on tsiviilkohtumenetluse valdkonnas advokaatide asissteerimine.

Getter on omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis, analüüsides oma magistritöös meditsiiniõiguse põhimõtteid.

Varasemalt on Getter oma teadmisi rakendanud kahes advokaadibüroos ning Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroos. Õiguse juures meeldib Getterile enim keeruliste ja võimatuna tunduvate olukordade lahti muukimine.

Vabal ajal leiab Getteri mäesuusaradadelt.

Anna Petrova

Jurist

VAATA LÄHEMALT

anna.petrova@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Anna omandab magistrikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. LEXTALis abistab ta peamiselt haldusõiguse, keskkonnaõiguse ja Euroopa õigusega tegelevaid advokaate.

Oma teadmisi on Anna rakendanud ka Tartu Ülikooli Üliõpilasbüroos, kus andis inimestele tasuta õigusnõu.

Õiguslik argumentatsioon ja õige nurga leidmine on Anna tugevad küljed.

Bakalaureuse ja Magistri õpingute vahel läbis Anna 1-aastase näitlemiskursuse Vene Riiklikus Lavakunsti Ülikoolis. Suurt huvi pakub Annale ka rahvusvaheliste suhete valdkond, näiteks vabal ajal osaleb ta hea meelega konverentsides, kus päevakorras on EL ja Venemaa vahelised suhted.

Karoli Unus

Jurist

VAATA LÄHEMALT

karoli.unus@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Karoli on spetsialiseerunud peamiselt kinnisvara- ja lepinguõiguse valdkondadele. Omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi õigusteaduses.

Varasemalt on Karoli töötanud Tallinna Linnavaraameti õigusosakonnas peamiselt kinnisvara tehingute ning hankeõiguse valdkonnas, samuti teises advokaadi- ning notaribüroos.

Töös peab Karoli oluliseks pidevaid väljakutseid, põhjalikkust  ja kindlasti mõnusat kollektiivi. Vaba aja veedab Karoli reisides, lugedes ja sporti tehes.

Elise Altroff

Jurist

VAATA LÄHEMALT

elise.altroff@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Elise töötab LEXTAL-is alates 2019. aasta sügisest, assisteerides eelkõige kriminaalmenetluse valdkonna advokaate. Elise on omandamas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi õigusteaduses. Varem on ta end õigusalaselt täiendanud tasuta õigusnõustajana Tallinna linnavalitsuses ning praktikandina teises advokaadibüroos. Samuti on ta olnud juuratudengite assotsiatsiooni ELSA liige.

Õiguse puhul meeldib Elisele kõige enam seos ratsionaalse mõtlemise ja loomingulisuse vahel ehk võimalus teha tööd nii mõistuse kui südamega. Vabal ajal tunneb ta rõõmu reisimisest.

Dan-Erik Roosve

Jurist

VAATA LÄHEMALT

dan-erik.roosve@lextal.ee
+372 6400 250 |

Dan-Erik on omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Dan-Erik töötab LEXTALis alates 2021. aasta kevadest ning assisteerib eelkõige IT-õiguse ja intellektuaalse omandi valdkonna advokaate.

Varasemalt on Dan-Erik ennast õigusalaselt täiendanud Justiitsministeeriumis, teises advokaadibüroos ning kahel aastal tasuta õigusnõustajana Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroos.

Õiguse juures peab Dan-Erik oluliseks loovat ja inimlikku lähenemist. Vabal ajal meeldib Dan-Erikule ilukirjandust tarbida ja luua ning uurida eluslooduse iseärasusi.

Mats Volberg

Jurist

VAATA LÄHEMALT

mats.volberg@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Matsil on PhD filosoofias Yorki Ülkoolist ning bakalaureusekraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist. Mats töötab LEXTALis alates 2020. kevadest. Peamiselt abistab ta haldusõigusega tegelevaid advokaate.

Õiguse juures meeldib Matsile võimalus rakendada teoreetilisemaid filosoofilisi teadmisi praktikas ning väljakutse leida probleemile optimaalseim lahendus.

Aastal 2018 võitis Mats koos oma võistkonnaga ELSA Estonia harjutuskohtuvõistluse Fairy Tale Moot Court 2018. 2020. aastal saavutas Mats võistkonnaga kolmanda koha Eesti Harjutuskohtu Seltsi korraldatud harjutuskohtu võistlusel.

Vabal ajal sisustab Mats oma aega laua- ja arvutimängudega ning filmikunstiga.

Kaisa Kivisikk

Jurist

VAATA LÄHEMALT

kaisa.kivisikk@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

LEXTALis abistab Kaisa advokaate peamiselt perekonnaõigusega seotud küsimustes. Varasemalt on Kaisa tegelenud tööõiguse ja finantsteenuste regulatsioonidega.

Kaisal on bakalaureusekraad avalikus halduses ja õiguses ning magistrikraad avalikus halduses. Hetkel on Kaisa omandamas Tartu Ülikoolis magistrikraadi õigusteaduses. Kaisa on õppinud vahetusüliõpilasena Lissaboni Uues Ülikoolis ja Põhja-Arizona Ülikoolis, kus keskendus kriminoloogiale ja kriminaalõigusele.

Kaisat huvitavad psühholoogia ja õiguse kokkupuutepunktid ning tema peamiseks inspiratsiooniks on inimeste aitamine nende teekonnal õigluseni. Vabal ajal leiab Kaisa metsas linde kuulamas, linnas uusi toidukohti uudistamas või naermas.

Marge Saarela

Assistent

VAATA LÄHEMALT

marge.saarela@lextal.ee
+372 6400 250

Marge tegeleb büroo administratiivküsimustega, koolitustega ja assisteerib advokaate nende igapäevatöös. Marge on töötanud mitmetes advokaadibüroodes ning tal on selles valdkonnas väga põhjalikud kogemused.

Andera Lõhmus

Assistent

VAATA LÄHEMALT

andera.lohmus@lextal.ee
+372 6400 250

Andera on hinnatud ja usaldatud LEXTALi kollektiivi liige, kes abistab kliente ning assisteerib advokaate nende igapäevatöös. Andera on omandanud rakenduskõrghariduse Tallinna Majanduskoolis ning end erinevate ettevõtete juures täiendanud.

Kristel Niine

Raamatupidaja

VAATA LÄHEMALT

kristel.niine@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kristel on LEXTALi raamatupidaja ja vastutab selle eest, et büroo finantsdokumentatsioon oleks korras ning finantstehingud tehtud nõuete järgi ja korrektselt.

Kertu Irves

Turundusjuht

VAATA LÄHEMALT

kertu.irves@lextal.ee
+372 6400 253 | LinkedIn

Kertu kogemustepagasisse mahub meediaagentuuri juhtimine, Baltikumi suurimate meediamajadega töötamise kogemus ning rahvusvaheline turundus mänguasjade valdkonnas.

Inspiratsiooni ammutab ta muusikast ning spordist. Lisaks on Kertu suur koerte ja reisimise fänn.

Ülekõige väärtustab Kertu lojaalsust ning just sellepärast Kertu LEXTAL tiimiga otsustaski liituda.

Maarja Puistaja

Turundusassistent

VAATA LÄHEMALT

maarja.puistaja@lextal.ee
+372 6400 253 | LinkedIn

Maarja on turismiharidusega kommunikatsioonitudeng. Pärast seitset aastat kultuuri-ja haridusvaldkonnast töötamist võttis ta vastu uue väljakutse ja on nüüd lõpetamas ajakirjandus ja kommunikatsiooni eriala Tartu Ülikoolis. LEXTALis paneb ta ennast proovile õigusmaailma turunduses.

Kaie Müller (puhkusel)

Assistent

VAATA LÄHEMALT

kaie.myller@lextal.ee
+372 6400 250

Kaie on lõpetanud Tallinna Majanduskooli juristi abi eriala ning hetkel jätkab õpinguid Tallinna Ülikoolis haldus- ja ärikorralduse erialal. Kaiel on mitmekülgne varasem töökogemus erinevates advokaadi- ning õigusbüroodes. Oma vaba aega veedab ta jalgpalli, kokkamise ja discgolfiga.

Armands Rasa

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

rasa@rer.legal
+371 672 806 85 | LinkedIn

Jānis Ešenvalds

Vandeadvokaat / Juhtivpartner

VAATA LÄHEMALT

esenvalds@rer.legal
+371 672 806 85 | LinkedIn

Liene Pommere

Advokaat

VAATA LÄHEMALT

pommere@rer.legal
+371 6 728 06 85 | LinkedIn

Anete Bože

Jurist

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Rihards Kalveršs

Jurist

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Krista Gailīte

Jurist

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Anna Losāne

Juriidiline assistent

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Ieva Kalniņa

Büroojuht

VAATA LÄHEMALT

info@rer.legal
+371 6 728 06 85

Tomas Bagdanskis

Vandeadvokaat / Juhtivpartner

VAATA LÄHEMALT
Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT
Vilius Mačiulaitis

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT
Vilma Sabaliauskienė

Vandeadvokaat /Partner

VAATA LÄHEMALT
Mantas Mikalopas

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT
Džiuginta Balčiūnė

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT
Asta Macijauskienė

Vandeadvokaat /Partner

VAATA LÄHEMALT
Jolanta Liukaitytė-Stonienė

Vandeadvokaat /Partner

VAATA LÄHEMALT
Arūnas Šidlauskas

Vandeadvokaat /Partner

VAATA LÄHEMALT
Ingrida Steponavičienė

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT

Audrius Pėstininkas

Vandeadvokaat / Partner

VAATA LÄHEMALT
Svetlana Naumčik

Partner

VAATA LÄHEMALT
Donata Markevičienė

Partner

VAATA LÄHEMALT
Ramunė Šaikuvienė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Rūta Globytė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Neringa Gylytė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Inga Neniškė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Eglė Višinskienė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Ramunė Guobaitė-Kirslienė

Advokaat

VAATA LÄHEMALT
Justina Ramašauskaitė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT
Lauras Naglis

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT
Skirmanta Balsevičienė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT
Rimvydė Bagdanskienė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT

info@ilaw.legal
+370 652 650 89 | LinkedIn

Aistė Leščinskaitė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT
Santa Janickienė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT
Milda Jogėlaitė

Jurist

VAATA LÄHEMALT
Alina Januškaitė

Vanem jurist

VAATA LÄHEMALT
Jolanta Borko

Jurist

VAATA LÄHEMALT
Rimgailė Belickaitė

Jurist

VAATA LÄHEMALT
Jovita Šimanskytė

Noorem jurist

VAATA LÄHEMALT
Irmantas Jadzevičius

Haldusjuht

VAATA LÄHEMALT
Zita Tarakavičienė

Raamatupidaja

VAATA LÄHEMALT
Ieva Blaževičiūtė

Kommunikatsiooni spetsialist

VAATA LÄHEMALT
Lina Jasevičienė

Büroojuht

VAATA LÄHEMALT
Agnė Sipavičiūtė

Administraator

VAATA LÄHEMALT
Mantas Matuliūkštis

Juhataja

VAATA LÄHEMALT