LEXTALi partner ja vandeadvokaat Kristi Sild on tööõiguse valdkonnas aastakümneid tegutsev ekspert, kes selgitab, kuidas tuleb tööandjal tööõnnetuse korral kahju hüvitada ja makstud hüvitist deklareerida.

Kas hüvitist tööõnnetuse puhul tuleb töötajale maksta igal juhul (kui tegemist oli töötaja poolse hooletusega või kui tegemist oli tööandjapoolse hooletusega)?

Töötajal on õigus saada tööõnnetuse tõttu tekitatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses (TTOS § 14 lg 5 p 6). Üldjuhul, kui tööandja on rikkunud oma töötervishoiu ja -ohutuse alaseid kohustusi, on töötajal tööõnnetuse toimumise korral tööandjalt õigus nõuda nii tervisekahjustuse tõttu tekkinud kulude kui ka mittevaralise kahju hüvitamist. Kohtuvaidluse korral võtab kohus hüvitise määramisel arvesse ka kahjustatud isiku enda osa kahju tekkimisel – kui tööõnnetus tekkis kasvõi osaliselt töötaja hooletusest tulenevatel asjaoludel või ohu tagajärjel (näiteks ei kasutanud töötaja ettenähtud isikukaitsevahendeid), vähendab kohus kahjuhüvitist ulatuses, milles need asjaolud või oht soodustasid kahju tekkimist.

Kuidas käib selle hüvitise arvestus ja kuidas tuleb seda TSD-l deklareerida? 

Tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud tervisekahjustuse korral makstav kahjuhüvitis deklareeritakse palgatuluna ja maksustatakse tulumaksuga juhul, kui seda ei maksta kindlustushüvitisena.

Millal peab olema hüvitise väljamaks töötajale?

Hüvitis makstakse välja vastavalt kokkuleppele töötajaga või kooskõlas kohtuotsusega.

Kuidas käib ravikindlustuse hüvitise arvestus?

Tervisekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ühe kalendripäeva eest ühe kalendripäeva keskmisest tulust 100 protsenti kutsehaigusest tingitud või tööõnnetuse tagajärjel tekkinud haigestumise või vigastuse korral (ravikindlustuse seaduse § 54 lg 1 p 6).  Seejuures on Tervisekassal õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse tagajärjel 100 protsendi ulatuses makstud hüvitise ja tavapärase 70 protsendi ulatuses arvutatud hüvitise vahe (ravikindlustuse seaduse § 62 lg 5).

Allikas: Äripäeva teabevara nõuandekeskus https://teabevara.ee/nouandekeskus