Ka kindlustatud asjaga peab käima ringi hoolsalt

Olavi-Jüri Luik ja Kärt Saar avaldasid õigusajakirjas Juridica, kuidas peab inimene kindlustuslepingu puhul kindlustusjuhtumi järgselt käituma. Kindlustusvõtja peab käituma kindlustuslepingu olemasolu korral täpselt samamoodi, kui tal ei oleks kindlustuslepingut, s.o kindlustusvõtja ei tohi käituda kindlustatud eseme suhtes hooletult hoolimata sellest, et see ese on kindlustatud. Kindlustuslepingu sõlmimine ei vabasta kindlustusvõtjat kohustusest käituda nii, nagu mõistlik inimene harilikult ohu tekkimisel või pärast kahju kaasa toonud sündmust käituks. Nii nagu ilma kindlustuslepinguta peab kindlustusvõtja ka kindlustuslepingu olemasolu korral võtma elementaarsed meetmed tekkinud ohu tõrjumiseks ning kahju piiramiseks ja vähendamiseks.

Kindlustusjuhtum – kas alati on kindlustusandjal absoluutne kohustus maksta?

Kindlustusandja kohustus maksta kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustushüvitist ei ole absoluutne ja teatavatel juhtudel vabaneb kindlustusandja osaliselt või täielikult täitmiskohustusest. Sellisteks juhtumiteks võivad olla näiteks olukorrad, kus kindlustusvõtja ei ole kohaselt tasunud kindlustusmakset, kindlustusvõtja on rikkunud lepingueelset teavitamiskohustust, kindlustusrisk suureneb või kindlustusvõtja rikub ohutusnõudeid (ohutusmeetmeid). Üheks selliseks juhtumiks on ka olukord, kus kindlustusvõtja on rikkunud kindlustusjuhtumi järgseid kohustusi. Artiklis analüüsitakse, millised on kindlustusvõtja kindlustusjuhtumi järgsed kohustused. Autorid piiravad analüüsi kahjukindlustuse ühe osaga – varakindlustusega (asja kindlustus) –, kuivõrd just varakindlustus on inimesi enim igapäevaselt mõjutav.

Mistahes rikkumise puhul, mis on toimunud pärast kindlustusjuhtumit, tuleb silmas pidada võlaõigusseaduse § 452 lõike 2 punkte 3 ja 4, millega on piiratud kindlustusandja õigust tugineda kindlustusvõtja kohustuste rikkumisele. Artiklis selgitatakse, mida ja kuidas saab kindlustusandja nõuda või eeldada kindlustusvõtjalt, kui on toimunud kindlustusjuhtum, samuti milline on õiguslik tagajärg olukorras, kus kindlustusvõtja kindlustusjuhtumi järgsed kohustusi rikub.

Loe pikemalt Juridicast.