LEXAM 2023

Oled mõelnud, kas suudaksid läbida advokaadile omaste teadmiste ja oskuste tuleproovi? Tahad oma CV-d täiendada LEXAM-i läbimise tunnistusega? Tulla meile praktikale? Ihkad kuulsust, au ja kolleegide lugupidamist?

Kui vastasid vähemalt ühele eelnevatest jah, siis SAVE THE DATE: 3.-4. veebruar, LEXTAL-i büroos, Rävala 4, Tallinn. LEXAM toimub talvevaheajal, et kõigil osalejatel oleks võimalik murevabalt kogu programmist osa võtta.

 

Mis on LEXAM?

LEXAM on Advokaadibüroo LEXTAL-i ahjusoe iga-aastane tudengitele suunatud tuleproov, mille käigus on osalejatel võimalus kontrollida oma teadmisi ja oskusi advokaadieksami vormis. 

Analoogselt advokaadieksamiga toimub ka LEXAM kahel päeval ning koosneb teoreetiliste teadmiste, praktiliste oskuste, suhtlemisoskuse ning isikuomaduste kontrollist. Täpsemalt koosneb LEXAM, nagu ka advokaadieksam, kolmest osast: (i) test; (ii) kaasus; ja (iii) suuline osa. Erisusena advokaadieksamist figureerivad LEXAM-il tudengitele jõukohasemad küsimused ja teemakäsitlused; sellegipoolest on need piisavalt keerukad, et anda osalejatele analoogne kogemus nendega, kes sooritavad päris advokaadieksamit. 

Selleks, et kõik osalejad saaksid kogeda LEXAM-it kogu selle hiilguses, oleme otsustanud, et keegi vaheosade tulemuste põhjal võistlusest välja ei kuku – loeb osaleja koondtulemus. 

 

Miks me LEXAM-it korraldame?

Iga tudeng ei taha saada kohtuadvokaadiks, kuid iga tulevikus ennast advokaadibüroos näev tudeng sooritab varem või hiljem advokaadieksami. LEXAM on üks parimatest võimalustest end proovile panna ning: (i) aru saada, kas advokaadikutse on Sulle; (ii) mõista, milliseid teadmisi ja oskusi on Sul vaja, et saada advokaadiks; ja (iii) saada eksamikomisjonilt suulises osas personaalset tagasisidet ning soovitusi, kuidas enda õigusalaseid teadmisi ja -oskusi järgmiseks aastaks (ja ka tulevikuks) arendada. 

LEXAM-i eesmärgiks on nii tudengite aitamine nende karjääriteel kui ka LEXTAL-i tulevikutalentide leidmine. Tegemist on kahtlemata parima võimalusega panna end proovile ning saada premeeritud hindamatu kogemuse, soovituste, tagasiside, kolleegide lugupidamise ning muidugimõista suurepäraste auhindadega. 

 

Milline on LEXAM-i programm?

Esimene päev

3. veebruaril toimub LEXAM-i kirjalik osa, mis koosneb testist ja kaasusest*. Testi eesmärk on tudengi õigusalaste teadmiste ja oskuste, sh kirjaliku teksti mõistmise oskuse hindamine. Kaasusülesande lahendamisega demonstreerib tudeng oma erialaseid teadmisi ja oskusi ning hoolikust ja täpsust õiguslike probleemide lahendamisel.

Testi- ja kaasuseosa vahepeal toimub ühislõuna LEXTAL-i tuntud ja tunnustatud advokaatidega, mille jooksul räägime lisaks elule ja olule kindlasti ka advokaadikutsest ja tööst advokaadibüroos. Tegemist on võimalusega saada vastused kõikidele oma advokaadikutset puudutavatele küsimustele ning tutvuda lähemalt LEXTAL-i advokaatidega. On tõenäoline, et LEXTAL-i advokaadist, kellega ühislõunal tutvud, saab LEXAM-i järgselt Sinu praktikajuhendaja ning kes teab, ehk tulevikus ka tiimikaaslane?

Teine päev

4. veebruaril toimub suuline osa, mille käigus vestlevad osalejad LEXAM-i komisjoniliikmetega** advokaadi kutsetööd ja -eetikat puudutavatel küsimustel. Suulisel osal hinnatakse tudengi suhtlemisoskust ning isikuomaduste sobivust advokaaditööks. Vestlused on individuaalsed, s.t igal LEXAM-il osalejal on võimalik vastata komisjoni küsimustele ning saada suulise osa suhtes personaalset tagasisidet.

Suulisele osale järgneb LEXTAL-i büroos kõigile LEXAM-il osalejatele meelelahutuslik osa, kus osaleb ka LEXTAL-i meeskond. Meelelahutusliku osa alguses autasustame LEXAM-it läbinuid, esikolmikut ning tähistame ja muljetame. Järjekordselt on tegemist suurepärase võimalusega suhelda LEXTAL-i advokaatidega, et saada parem ülevaade advokaaditööst ning tutvuda lähemalt oma võimalike tulevaste töökaaslastega. Muidugimõista on tegemist ka hea võimalusega võtta pärast pingutust aeg maha ning enda saavutust nautida.

 

Millised on auhinnad?

Meil on suur rõõm pakkuda esikolmikule ka rahalisi auhindu. Esikolmikut ootab muuhulgas järgnev:

I koht – tasustatud praktikakoht LEXTAL-is ja 1000 eurot.

II koht – tasustatud praktikakoht LEXTAL-is ja 500 eurot.

III koht – tasustatud praktikakoht LEXTAL-is ja 300 eurot.

Mõistagi saavad vastava tunnistusega pärjatud ja LEXTAL-i merchiga autasustatud kõik LEXAM-i positiivse tulemusega läbinud tudengid.

Seejuures juhime tähelepanu, et LEXAM-il hoiavad silma peal paljud LEXTAL-i kolleegid. Võib juhtuda, et komisjoniliige leiab LEXAM-ilt ka väljaspoolt esikolmikut tudengi, keda 2023 suvel tasustatud praktikale kutsuda.*** Seega on pingutamine kogu LEXAM-i vältel seda väärt isegi juhul, kui esimesel korral esikolmikusse sattuda ei õnnestu. Sinu pingutust ja pealehakkamist märgatakse!

 

Ajakava

 

01.12.2022 – 03.01.2023 Kandideerimine
16.01.2023 Kandidaatide teavitamine kandideerimise tulemustest e-kirja teel
27.01.2023 LEXAM-i korraldust ja hindamismudelit tutvustav seminar osalejatele (Teamsis)

 

3. veebruar 2023
Kell Tegevus
10:00 – 11:30 Test
11:30 – 12:00 Vaba aeg
12:00 – 12:30 Eesti Advokatuuri esimees Imbi Jürgen advokaadikutsest ja kutse-eetikast Ühislõuna
12:30 – 13:00 LEXTAL-i juhtivpartner Marge Männiko advokaadi igapäevatööst ja erinevates valdkondades töötamise eripäradest
13:00 – 13:30 Q&A LEXTAL-i noorkolleegidega
13:30 – 14:00 Vaba aeg
14:00 – 16:30 Kaasus

 

4. veebruar 2023
Kell Tegevus
12:00 – 17:00 Suulised eksamid
18:00 – 22:00 Autasustamine ja tähistamine koos LEXTAL-i meeskonnaga

 

Kandideerimine ja ettevalmistus

Kandideerimine on lubatud järgmise kriteeriumi täitmise korral:

 • kandidaat on immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kõrgkooli õigusteaduse või infotehnoloogiaõiguse või inimõigused digitaalses ühiskonnas või rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste õppekaval.

Kandideerimiseks saada hiljemalt 03.01.2023 e-kiri aadressile lexam@lextal.ee pealkirjaga „LEXAM – [Sinu nimi]“, millele lisa oma CV, väljavõte õppetulemustest ja 10-400 sõnaline vabakirjutis teemal millised asjaolud muudaksid Sinu soovi töötada õigusvaldkonnas, eelkõige paneksid Sind loobuma soovist saada advokaadiks. Lisaks märgi, kelle juurde (kuni 2 inimest erinevatest valdkondadest) sooviksid enim praktikale tulla.

Kandideerimisprotsessi jooksul selgitame välja 35 tudengit, kes saavad 3.-4. veebruaril võimaluse ennast LEXAM-il proovile panna. Kandideerimise tulemustest teavitame 16.01.2023.

Me ei sea kandideerimisele kursuse alam- või ülempiiri nõudeid, kuid soovitatav on kandideerida alates teise kursuse tudengitel (k.a). LEXAM-i edukas läbimine ei eelda ajakulukat ettevalmistust ning selle edukalt sooritamine on võimalik juba omandatud teadmistele tuginedes. LEXAM toimub eesti keeles ja kirjaliku osa küsimused võivad tulla järgmistest õigusvaldkondadest:

 • riigiõigus;
 • karistusõigus;
 • kriminaalmenetlus/süüteomenetlus;
 • asjaõigus;
 • lepinguõigus;
 • tsiviilõiguse üldosa;
 • võlaõiguse üldosa;
 • haldusõigus;
 • Euroopa Liidu õigus;
 • lepinguvälised võlasuhted;
 • ühinguõigus.

LEXAM-i suuliseks osaks on vajalik tutvuda advokatuuriseadusega ning Eesti Advokatuuri eetikakoodeksiga. Täpsemateks valdkondadeks, millest suulisel osal vesteldakse, on advokaadi kutsetegevus (AdvS §-d 40-64) ja advokaadi kutse-eetika (eetikakoodeksi §-d 1-9 ja 12-25). Suuliseks osaks ettevalmistumisel on abiks eetikakoodeksi kommenteeritud väljaanne.

 

Lisaküsimuste korral: lexam@lextal.ee.  

LEXTAL jätab õiguse muuta konkursitingimusi omal äranägemisel.

* Vajalik isikliku sülearvuti olemasolu. Eelneval erikokkuleppel osalejaga tagab sülearvuti LEXTAL.

** Komisjonid moodustuvad järgmistest LEXTAL-i töötajatest: juhtivpartner ja vandeadvokaat Marge Männiko; vandeadvokaadid ja partnerid Olavi-Jüri Luik, Urmas Ustav, Diana Minumets, Magnus Braun, Rauno Kinkar, Oliver Nääs ja Ants Karu; vandeadvokaadid Henri Ratnik, Kadi Saluste ja Ave-Ly Kõuts; advokaadid Kaisa-Maria Kubpart, Martin Nikolajev, Sander Potisepp ja Elise Altroff; juristid Mats Volberg ja Karoli Unus. LEXTAL jätab endale õiguse muuta komisjoniliikmete koosseisu. Loe komisjoniliikmete kohta lisaks: www.lextal.ee/inimesed.

*** LEXAM-il osalemine ei välista võimalust osaleda LEXTAL-i 2023. aasta ametlikul praktikakonkursil. Vastupidi – kandidaat võib potentsiaalsele juhendajale olla juba LEXAM-il positiivselt silma jäänud.