LEXAM 2024

Oled mõelnud, kas suudaksid läbida advokaadile omaste teadmiste ja oskuste tuleproovi? Tahad oma CV-d täiendada LEXAM-i läbimise tunnistusega? Tulla meile praktikale? Ihkad kuulsust, au ja kolleegide lugupidamist?

Kui vastasid vähemalt ühele eelnevatest jah, siis SAVE THE DATE: 9. veebruar 2024, LEXTAL-i büroos, Rävala 4, Tallinn. LEXAM toimub talvevaheajal, et kõigil osalejatel oleks võimalik murevabalt kogu programmist osa võtta.

 

Mis on LEXAM?

LEXAM on Advokaadibüroo LEXTAL-i iga-aastane tudengitele suunatud tuleproov, mille käigus on osalejatel võimalus kontrollida oma teadmisi ja oskusi advokaadieksami vormis.

Seekordne LEXAM toimub ühel päeval ning koosneb teoreetiliste teadmiste, praktiliste oskuste, suhtlemisoskuse ning isikuomaduste kontrollist. Täpsemalt koosneb LEXAM, nagu ka advokaadieksam, kolmest osast: (i) test; (ii) kaasus; ja (iii) suuline osa. Erisusena advokaadieksamist figureerivad LEXAM-il tudengitele jõukohasemad küsimused ja teemakäsitlused; sellegipoolest on need piisavalt keerukad, et anda osalejatele analoogne kogemus nendega, kes sooritavad päris advokaadieksamit.

Selleks, et kõik osalejad saaksid kogeda LEXAM-it kogu selle hiilguses, oleme otsustanud, et keegi vaheosade tulemuste põhjal võistlusest välja ei kuku – loeb osaleja koondtulemus.

 

Miks me LEXAM-it korraldame?

Iga tudeng ei taha saada kohtuadvokaadiks, kuid iga tulevikus ennast advokaadibüroos nägev tudeng sooritab varem või hiljem advokaadieksami. LEXAM on üks parimatest võimalustest end proovile panna ning: (i) aru saada, kas advokaadikutse on Sulle; (ii) mõista, milliseid teadmisi ja oskusi on Sul vaja, et saada advokaadiks; ja (iii) saada eksamikomisjonilt suulises osas personaalset tagasisidet ning soovitusi, kuidas enda õigusalaseid teadmisi ja -oskusi järgmiseks aastaks (ja ka tulevikuks) arendada.

LEXAM-i eesmärgiks on nii tudengite aitamine nende karjääriteel kui ka LEXTAL-i tulevikutalentide leidmine. Tegemist on kahtlemata parima võimalusega panna end proovile ning saada premeeritud hindamatu kogemuse, soovituste, tagasiside, kolleegide lugupidamise ning muidugimõista suurepäraste auhindadega.

 

Milline on LEXAM-i programm?

LEXAM algab paralleelselt toimuvate kaasuste lahendamise* ja suulise osaga. Kaasusülesande lahendamisega demonstreerib tudeng oma erialaseid teadmisi ja oskusi ning hoolikust ja täpsust õiguslike probleemide lahendamisel. Suulisel osal hinnatakse tudengi suhtlemisoskust ning isikuomaduste sobivust advokaaditööks. Vestlused on individuaalsed, s.t igal LEXAM-il osalejal on võimalik vastata komisjoni** küsimustele ning saada suulise osa suhtes personaalset tagasisidet.

Kaasuse ja suulise osa järgselt toimub ühislõuna LEXTAL-i tuntud ja tunnustatud advokaatidega, mille jooksul räägime lisaks elule ja olule kindlasti ka advokaadikutsest ja tööst advokaadibüroos. Tegemist on võimalusega saada vastused kõikidele oma advokaadikutset puudutavatele küsimustele ning tutvuda lähemalt LEXTAL-i ja meie advokaatidega. On tõenäoline, et LEXTAL-i advokaadist, kellega ühislõunal tutvud, saab LEXAM-i järgselt Sinu praktikajuhendaja ning kes teab, ehk tulevikus ka tiimikaaslane?

Ühislõunale järgneb test*, mille eesmärk on tudengi õigusalaste teadmiste ja oskuste, sh kirjaliku teksti mõistmise oskuse hindamine.

Päeva lõpetab LEXTAL-i büroos toimuv kõigile osalejatele mõeldud meelelahutuslik osa, kus osaleb ka LEXTAL-i meeskond. Meelelahutusliku osa alguses autasustame LEXAM-i läbinuid, esikolmikut ning tähistame ja muljetame. Järjekordselt on tegemist suurepärase võimalusega suhelda LEXTAL-i advokaatidega, et saada parem ülevaade advokaaditööst ning tutvuda lähemalt oma võimalike tulevaste töökaaslastega. Muidugimõista on tegemist ka hea võimalusega võtta pärast pingutust aeg maha ning enda saavutust nautida.

 

Millised on auhinnad?

Meil on suur rõõm pakkuda esikolmikule ka rahalisi auhindu. Esikolmikut ootab muuhulgas järgnev:

I koht – tasustatud praktikakoht LEXTAL-is ja 1000 eurot.

II koht – tasustatud praktikakoht LEXTAL-is ja 500 eurot.

III koht – tasustatud praktikakoht LEXTAL-is ja 300 eurot.

Mõistagi saavad vastava tunnistusega pärjatud ja LEXTAL-i merchiga autasustatud kõik LEXAM-i positiivse tulemusega läbinud tudengid.

Seejuures juhime tähelepanu, et LEXAM-il hoiavad silma peal paljud LEXTAL-i kolleegid. Võib juhtuda, et komisjoniliige leiab LEXAM-ilt ka väljastpoolt esikolmikut tudengi, keda tasustatud praktikale kutsuda. Seega on pingutamine kogu LEXAM-i vältel seda väärt isegi juhul, kui esikolmikusse sattuda ei õnnestu. Sinu pingutust ja pealehakkamist märgatakse! Näiteks 2023 suvel käis meie juures praktikal kaheksa 2023. aasta LEXAM-il osalenut, nendest kaks on tänaseks ka meie kolleegid.

 

Ajakava

01.12.2023 – 31.12.2023 Kandideerimine
15.01.2024 Kandidaatide teavitamine kandideerimise tulemustest e-kirja teel
26.01.2024 LEXAM-i korraldust ja hindamismudelit tutvustav seminar osalejatele (Teamsis)

 

9. veebruar 2024
Kell Tegevus
10:00 – 13:00 Kaasus ja suulised eksamid
13:00 – 13:30 Vaba aeg
13:30 – 14:00 Eesti Advokatuuri esindaja advokaadikutsest ja kutse-eetikast Ühislõuna
14:00 – 14:30 LEXTAL-i juhtivpartner Marge Männiko advokaadi igapäevatööst ja erinevates valdkondades töötamise eripäradest
14:30 – 15:15 Q&A LEXTAL-i noorkolleegidega
15:15 – 15:30 Vaba aeg
15:30 – 17:00 Test
17:00 – 18:00 Vaba aeg
18:00 – 00:00 Autasustamine ja tähistamine koos LEXTAL-i meeskonnaga

 

Kandideerimine ja ettevalmistus

Kandideerimine on lubatud järgmise kriteeriumi täitmise korral:

 • kandidaat on immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kõrgkooli õigusteaduse, infotehnoloogiaõiguse või rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste õppekaval.

Kandideerimiseks saada hiljemalt 31.12.2023 e-kiri aadressile lexam@lextal.ee pealkirjaga „LEXAM – [sinu nimi]“, millele lisa oma CV, väljavõte õppetulemustest ja 10-400 sõnaline vabakirjutis teemal millist ülesannet Sa advokaadina Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 12 lg 1 mõttes vastu ei võtaks. Lisaks märgi, millisesse valdkonda (kuni 3 eelistust; https://lextal.ee/valdkonnad/) sooviksid enim praktikale tulla.

Kandideerimisprotsessi jooksul selgitame välja 28 tudengit, kes saavad 9. veebruaril võimaluse ennast LEXAM-il proovile panna. Kandideerimise tulemustest teavitame e-kirja teel 15.01.2024.

Me ei sea kandideerimisele kursuse alam- või ülempiiri nõudeid, kuid soovitatav on kandideerida alates teise kursuse tudengitel (k.a). LEXAM-i edukas läbimine ei eelda ajakulukat ettevalmistust ning selle edukalt sooritamine on võimalik juba omandatud teadmistele tuginedes. LEXAM toimub eesti keeles ja kirjaliku osa küsimused võivad tulla järgmistest õigusvaldkondadest:

 • riigiõigus;
 • karistusõigus;
 • kriminaalmenetlus/süüteomenetlus;
 • asjaõigus;
 • lepinguõigus;
 • tsiviilõiguse üldosa;
 • võlaõiguse üldosa;
 • haldusõigus;
 • Euroopa Liidu õigus;
 • lepinguvälised võlasuhted;
 • ühinguõigus.

LEXAM-i suuliseks osaks on vajalik tutvuda advokatuuriseadusega ning Eesti Advokatuuri eetikakoodeksiga. Täpsemateks valdkondadeks, millest suulisel osal vesteldakse, on advokaadi kutsetegevus (AdvS §-d 40-64) ja advokaadi kutse-eetika (eetikakoodeksi §-d 1-9 ja 12-25). Suuliseks osaks ettevalmistumisel on abiks eetikakoodeksi kommenteeritud väljaanne.

 

KKK

Kas ma võin kandideerida, kui olen tudeng, aga töötan juba (mõnes teises büroos)?

Jah.

Kas ma pean esikolmikusse sattumise korral (rahalise auhinna saamiseks) praktikale tulema?

Ei pea. Praktikale tulemine ei ole kohustuslik, seda sõltumata sellest, kas praktikapakkumine tehakse auhinnalise koha saamise raames või jääb osaleja LEXAM-i käigus muul viisil silma.

Kuidas ja millist tagasisidet ma enda LEXAM-i sooritusele saan?

LEXAM-i järgselt saab iga osaleja kirjutada lexam@lextal.ee ja teavitada tagasiside saamise soovist. Tagasisidelehel on järgmine ülesehitus:

 • test – mitu õiget vastust arvuliselt ja protsentuaalselt osaleja igas testi valdkonnas sai, samuti testi arvuline ja protsentuaalne koondtulemus;
 • kaasus – mitu punkti arvuliselt ja protsentuaalselt osaleja sai, samuti on välja toodud olulisemad asjaolud, milles osaleja kaasuse lahendamisel eksis;
 • suuline osa – mitu punkti arvuliselt ja protsentuaalselt osaleja sai, samuti on välja toodud komisjoniliikmete edastatud kommentaarid ja soovitused;
 • LEXAM-i arvuline ja protsentuaalne koondtulemus ning koht üldises pingereas.

Kas LEXAM-i tulemusi kajastatakse avalikult/nimeliselt?

LEXAM-i punktisummat, pingerida ega kohta pingereas nimeliselt ega avalikult ei kajastata ega postitata. LEXTAL võib avalikult postitada fotojäädvustusi ürituselt ning fotodelt võib olla tuvastatav, kes saavutas näiteks millise koha esikolmikus. Seejuures ei avaldata konkreetseid punktisummasid ega andmeid isikute soorituse kohta.

Osalesin eelmisel aastal, kas võin uuesti kandideerida?

Jah!

 

Lisaküsimuste korral: lexam@lextal.ee.

LEXTAL jätab endale õiguse muuta konkursi tingimusi omal äranägemisel.

 

* Vajalik isikliku sülearvuti olemasolu. Eelneval erikokkuleppel osalejaga tagab sülearvuti LEXTAL.

** Komisjonid moodustuvad järgmistest LEXTAL-i töötajatest: juhtivpartner Marge Männiko, partnerid Magnus Braun, Urmas Ustav, Ants Karu, Diana Minumets, Rauno Kinkar ja Oliver Nääs, vandeadvokaadid Henri Ratnik ja Rainer Ratnik, advokaadid Elise Altroff, Anna Petrova, Karoli Unus ja Dan-Erik Roosve ning juristid Annabel Saluri, Vanessa Kricere ja Armin Heinsaar. LEXTAL jätab endale õiguse muuta komisjoniliikmete koosseisu.  Loe komisjoniliikmete kohta lisaks: www.lextal.ee/inimesed.