fbpx

Skip to Content

About: LEXTAL-LT

Recent Posts by LEXTAL-LT

Dviguba pelno mokesčio lengvata kinui – 11 procentų nauda įmonei

Pelningos bendrovės, neatlygintinai suteikusios lėšų filmo gamybai Lietuvoje, gali pritaikyti dvigubą pelno mokesčio lengvatą, iš kurios gauna ir finansinę naudą. Praeitais metais Lietuvos bendrovės skyrė per 11 milijonų eurų.

Finansinė nauda gaunama pritaikius Pelno mokesčio (PM) įstatyme nustatytus lengvatos elementus:

 • Pajamų mažinimas – iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimami 75% neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui suteiktų lėšų filmo gamybai Lietuvoje. Lėšos atimamos tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo gauta pažyma apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį nustatytiems reikalavimams (Investicijos pažyma);
 • Pelno mokesčio mažinimas – pelno mokestis gali būti mažinamas (ne daugiau kaip 75%) neatlygintinai Lietuvos filmo gamintojui suteiktų lėšų filmo gamybai Lietuvos Respublikoje suma. Jeigu Investicijos pažyma gaunama nepasibaigus pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminui, gali būti mažinamas už praėjusį mokestinį laikotarpį apskaičiuotas pelno mokestis.

Palankiausias laikas suteikti lėšų kino gamybai prieš pat Investicijos pažymos išdavimą. Jei bendrovė paremtų kiną ir Investicijos pažyma būtų išduota metų pabaigoje (100 Eur), 111 Eur mažiau pelno mokesčio reikėtų mokėti kitų metų birželio mėnesį. Tokiu būdu gaunasi lėšų įšaldymas pusmečiui, 11% grąža per pusmetį.

Jei bendrovė paremtų kiną ir Investicijos pažyma būtų išduota iki birželio mėnesio (100 Eur), 100 Eur mažiau pelno mokesčio reikėtų mokėti už praėjusius metus iki einamųjų metų birželio mėnesio ir 11 Eur mažiau pelno mokesčio reikėtų mokėti kitų metų birželio mėn. už einamuosius metus. Tokiu būdu gaunasi lėšų įšaldymas trumpam, 11% grąža po metų.

PM lengvatos skaičiavimas Suma suteikta Suma nesuteikta
Suteikta suma 500,000 0
Apmokestinamosios pajamos 4,900,000 4,900,000
75% suteiktos sumos -375,000 0
Mokesčio bazė 4,525,000 4,900,000
Pelno mokestis 15% 678,750 735,000
100% suteiktos sumos -500,000 0
Mokėtinas mokestis VMI 178,750 735,000
Iš viso sumokėta 678,750 735,000
Sutaupyta suma 56,250 0

 

Lengvata galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. suteiktoms lėšoms filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje.

 

Advokatas
arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733
0 Continue Reading →

ETT byla dėl galimybės pataisyti PVM sąskaitas faktūras ir grąžintis PVM, net jeigu mokesčių mokėtojas praleido terminą skųsti VMI sprendimą

Šioje byloje Rumunijos bendrovė tiekė rapsus Vokietijos bendrovei ir vertino juos kaip tiekimus Bendrijos viduje. Tačiau VMI atlikus patikrinimą, paaiškėjo, kad tiekimai turi būti laikomi nacionaliniais tiekimais, nes rapsai nebuvo išvežti iš šalies teritorijos. Rumunijos bendrovė neginčijo šio VMI sprendimo ir jis įsiteisėjo. Pagal nacionalinius teisės aktus, šiam prekių tiekimui buvo taikoma atvirkštinio apmokestinimo PVM tvarka ir PVM turėjo sumokėti Vokietijos bendrovė su Rumunijos PVM kodu.

Atitinkamai, Rumunijos bendrovė pataisė PVM sąskaitas faktūras ir atskaitė su šiomis PVM sąskaitomis susijusį PVM bei paprašė VMI grąžinti neteisingai sumokėtą PVM. Tačiau VMI atsakė, kad jos sprendimas dėl rapsų tiekimo priskyrimo nacionaliniams tiekimams ir PVM priskaičiavimo yra galutinis ir neskundžiamas.

Rumunijos bendrovė nesutiko su tokiu vertinimu ir dėl šio ginčo buvo kreiptasi į ETT, kuris nustatė:

 • tiekėjas negali būti laikomas prievolę mokėti PVM turinčiu asmeniu, o aplinkybė, kad šis tiekėjas sumokėjo PVM, klaidingai manydamas, kad atitinkamam tiekimui netaikoma atvirkštinio apmokestinimo PVM tvarka, neleidžia nukrypti nuo šios taisyklės, todėl šis klaidingai sąskaitoje faktūroje nurodytas ir sumokėtas PVM turi būti grąžintas tiekėjui;
 • asmenims turi būti suteikiama teisė susigrąžinti pažeidžiant Sąjungos teisės normas surinktus mokesčius, o valstybės narės savo teisėje turi numatyti galimybę patikslinti kiekvieną sąskaitoje faktūroje nepagrįstai nurodytą mokestį, jei sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo įrodo savo sąžiningumą;
 • kai sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo laiku pašalina bet kokią mokestinių pajamų praradimo riziką, PVM neutralumo principas reikalauja, kad sąskaitoje faktūroje nepagrįstai nurodytą mokestį galima būtų koreguoti, o valstybės narės negali tokio tikslinimo sieti su šią sąskaitą faktūrą išrašiusio asmens sąžiningumu. Toks tikslinimas negali priklausyti nuo mokesčių administratoriaus diskrecijos. Prekių tiekimo, kuriam taikoma atvirkštinio apmokestinimo PVM tvarka atveju, mokestinių pajamų praradimo rizika, susijusi su teisės į grąžinimą įgyvendinimu, pašalinama, nes apmokestinamasis asmuo gali priskaityti ir tuo pačiu metu atskaityti PVM;
 • galimybė pateikti prašymą grąžinti PVM turėtų būti apribota protingais senaties terminais. Veiksmingumo principas draudžia tokius nacionalinės teisės aktus arba administracinę praktiką, kad iš apmokestinamojo asmens gali būti atimta galimybė koreguoti su sandoriais susijusias sąskaitas faktūras ir jomis remtis, siekiant nepagrįstai sąskaitoje faktūroje nurodyto ir šio apmokestinamojo asmens sumokėto PVM grąžinimo, nors minėtuose teisės aktuose nustatytas penkerių metų naikinamasis terminas dar nėra pasibaigęs, neatsižvelgiant į tai, kad terminas apskųsti VMI sprendimą pasibaigė.

 

Advokatas
arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733
0 Continue Reading →

Dėl prekių tiekimo vietos nustatymo PVM tikslais, kai prekės tiekiamos iš vienos valstybės narės į kitą

Vienoje iš bylų ETT aiškino klausimą, kaip turi būti vertinamos PVM direktyvos nuostatos, kai vienoje valstybėje narėje įsisteigusio tiekėjo kitoje valstybėje narėje reziduojantiems pirkėjams parduodamas prekes pristato šio tiekėjo rekomenduojama bendrovė, tačiau su ja pirkėjai yra laisvi sudaryti sutartį dėl šio pristatymo bei kaip turi būti laikoma, ar šias prekes siuntė ar gabeno „tiekėjas“ arba tai buvo daroma „jo vardu“.

Pagal PVM direktyvos nuostatas, kai prekes siunčia ar gabena tiekėjas ar prekes įsigyjantis asmuo, ar trečiasis asmuo, prekių tiekimo vieta yra laikoma šių prekių buvimo vieta tuo momentu, kai pradedamas jų siuntimas ar gabenimas prekes įsigyjančiam asmeniui. Tačiau numatyta išimtis, kur sakoma, kad prekių, siunčiamų ar gabenamų tiekėjo arba jo vardu iš kitos valstybės narės nei ta, kurioje baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas, tiekimo vieta laikoma ta vieta, kur baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas. Šiuo siekiama užtikrinti, kad mokesčiai būtų renkami šalyje, kur vartojamos prekės.

ETT pabrėžė, kad negalima manyti, kad sutarties sąlygos, atspindi nagrinėjamų sandorių ekonominę ir komercinę realybę, jeigu jomis pirkėjai tik patvirtino tiekėjo priimtas nuostatas. Siekiant nustatyti, ar atitinkamos prekės buvo išsiųstos ar išgabentos tiekėjo vardu, reikia atsižvelgti:

 • į klausimo, susijusio su šių prekių pristatymu pirkėjams, svarbą, lyginant su komercine praktika, būdinga atitinkamo tiekėjo vykdomai veiklai. Jei šią veiklą sudaro aktyvus prekių siūlymas už atlygį kitoje valstybėje narėje (pvz., interneto svetainės, kurioje siūlomos atitinkamos prekės, adreso išplėtimas ir kalba, kuria ši svetainė prieinama), kurios teritorijoje jis neturi padalinio ar sandėlio, reziduojantiems pirkėjams, minėto tiekėjo atliekamas priemonių, leidžiančių pristatyti atitinkamas prekes jų pirkėjams, organizavimas, iš principo, yra esminė minėtos veiklos dalis;
 • kam, t. y. tiekėjui ar pirkėjui, gali būti faktiškai priskiriamas pasirinkimas, susijęs su atitinkamų prekių siuntimo ar gabenimo būdu. Atitinkamų prekių siuntimas ar gabenimas tiekėjo vardu negali būti grindžiamas vien tuo, kad pirkėjų sudaryta sutartis dėl šių prekių pristatymo yra sudaryta su bendrove, bendradarbiaujančia su tiekėju dėl kitos veiklos nei jo prekių pardavimas. Tačiau būtų kitaip, jei šia sutartimi pirkėjai tik pritartų tiekėjo pasirinkimui, nesvarbu, ar jie susiję su bendrovės, atsakingos už atitinkamų prekių pristatymą, paskyrimu, ar su šių prekių išsiuntimo ar gabenimo sąlygomis;
 • kuriam ūkio subjektui tenka su nagrinėjamų prekių siuntimu ir tiekimu susijusi rizika. Tačiau tai, kad su atitinkamų prekių pristatymu susijusi rizika tenka transporto bendrovei, savaime neturi įtakos klausimui, ar šios prekės gabenamos tiekėjo, ar pirkėjo vardu. Atsižvelgiant į tai, galima manyti, kad, nepaisant sutarties nuostatų, pagal kurias rizika tenka bendrovei, atsakingai už minėtų prekių gabenimą, jų siuntimas ar gabenimas vykdomas tiekėjo vardu, jeigu jis iš tikrųjų padengia išlaidas, susijusias su žalos, patirtos vykdant šį siuntimą ar gabenimą, atlyginimu;
 • į mokėjimo tvarką, susijusią su atitinkamų prekių tiekimu ir su jų siuntimu ar gabenimu. Jei, nors pirkėjai yra formaliai susiję su tiekėju ir transporto bendrove skirtingomis sutartimis, šių prekių įsigijimas ir jų siuntimas ar gabenimas yra vieno finansinio sandorio dalykas, tokia aplinkybė turi būti laikoma tiekėjo dalyvavimo pristatant minėtas prekes įrodymu. Toks tiekėjo dalyvavimas, taip pat būtų konstatuotas, jei būtų nustatyta, kad iš principo arba su tam tikromis sąlygomis yra įvykdytos konkrečios sąlygos, kaip antai, kad minimalios pirkimo sumos, siuntimo ar gabenimo išlaidų suma yra tik simbolinė arba tai, kad tiekėjas suteikia nuolaidą produktų kainai, kurios daro tą patį poveikį;

Ekonominė ir komercinė realybė yra pagrindinis kriterijus bendrai PVM sistemai taikyti. Atsižvelgiant į tai, prekės siunčiamos ar gabenamos tiekėjo vardu, jeigu pastarasis, o ne pirkėjas faktiškai priima sprendimus dėl šių prekių siuntimo ar gabenimo būdo, t. y. kai tiekėjo vaidmuo yra lemiamas, kiek tai susiję su prekių siuntimo ar gabenimo inicijavimu ir pagrindinių etapų organizavimu.

 

Advokatas
arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733
0 Continue Reading →

Dėl VMI teisės perkelti A klasės pajamas nuo mokestį išskaičiuojančio juridinio asmens jo akcininkui

Pagal GPM įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas taisykles, pareiga apskaičiuoti ir sumokėti GPM iš A klasės pajamų tenka šį mokestį išskaičiuojančiam asmeniui. Tačiau tam tikrais atvejais VMI nesilaiko šios taisyklės, argumentuodama, kad nustačius Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes (mokesčio vengimas, piktnaudžiavimas teisėmis), prievolė apskaičiuoti ir sumokėti mokestį tenka mokesčio mokėtojui, o ne mokestį išskaičiuojančiam asmeniui.

Teismų praktika teigia, jog vien nustatymas, kad atitinkamų mokestinių teisinių santykių kvalifikavimui mokesčio mokėtojo sudarytas sandoris ar ūkinė operacija sudaryti turint (vienintelį) tikslą gauti mokestinę naudą, savaime neeliminuoja mokestį išskaičiuojančio asmens pareigos nuo gyventojo A klasės pajamų išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti atitinkamas mokesčių sumas. Įstatymai savaime nesuteikia teisės atitinkamas mokestines prievoles paskirstyti kitiems asmenims, nei tiems, kurie eksplicitiškai nurodyti atitinkamo mokesčio įstatyme.

Tačiau mokestį išskaičiuojančio asmens prievolė išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokestį ir jį sumokėti į biudžetą gali būti perkelta mokesčio mokėtojui tuo atveju, jei toks neperkėlimas pažeistų mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo, visuotinio privalomumo, sąžiningumo principus ir (ar) neatitiktų protingumo bei teisingumo kriterijų, kurių turi būti paisoma ir mokesčių administratoriui administruojant mokesčius. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į konkrečiame mokestiniame santykyje susiklosčiusias individualias aplinkybes. Tai yra išimtis iš bendros taisyklės ir ji gali būti taikoma tik išskirtiniais atvejais.

Kai mokesčio mokėtojas, fizinis asmuo, buvo ne tik bendrovės (mokestį išskaičiuojančio asmens) akcininkas, bet kartu su kitais asocijuotais asmenimis kontroliavo šią bendrovę bei darė įtaką bendrovės sprendimams, tokiu atveju gali būti svarstoma pareiga perkelti mokesčio naštą. Be to, palūkanų forma išmokant pajamas buvo veikiama išimtinai mokesčių mokėtojo (akcininko) interesais, o pajamos buvo išmokėtos iš bendrovės veiklos lėšų, t. y. šios sumos nebuvo lėšos, kurios gali būti išmokamos Lietuvos vieneto dalyviams, (pvz., dividendai, įnašų grąžinimas ar kt.).

 

Advokatas
arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733
0 Continue Reading →

Holdingų veiklos apmokestinimo ypatumai

Europos Teisingumo Teismas (ETT) ir Lietuvos mokesčių administratorius suformavo praktiką dėl kontroliuojančių ir dukterinių įmonių apmokestinimo PVM ir pelno mokesčiu ypatumų.

Dėl holdingų dirbtinumo

ETT vienoje iš bylų konstatavo, kad kai patronuojančiosios bendrovės nerezidentės ekonominę veiklą sudaro jos patronuojamųjų bendrovių turto valdymas arba kai šios patronuojančiosios bendrovės pajamos gaunamos tik iš šio valdymo, savame negali reikšti, jog egzistuoja visiškai dirbtinis, ekonominio pagrindo neturintis darinys. Šiomis aplinkybėmis tai, kad turto valdymas nelaikomas ekonomine veikla pridėtinės vertės mokesčio tikslais, yra nesvarbu.

Be to, ETT atkreipia dėmesį, kad nustačius atleidimo nuo mokesčio prie šaltinio taikymo reikalavimą, kai mokesčių administratorius neprivalo pateikti bent pirminių ekonominių priežasčių nebuvimo arba sukčiavimo ar piktnaudžiavimo požymių įrodymų, įtvirtinama sukčiavimo ar piktnaudžiavimo bendra prezumpcija ir taip pažeidžiamas Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių direktyva ir ypač jos 5 straipsnio 1 dalimi siekiamas tikslas, t. y. užkirsti kelią patronuojamosios bendrovės rezidentės paskirstytų dividendų patronuojančiajai bendrovei nerezidentei dvigubam apmokestinimui šios patronuojamosios bendrovės rezidavimo valstybėje narėje siekiant palengvinti bendrovių bendradarbiavimą ir grupavimąsi Sąjungoje.

Siekdamos patikrinti, ar sandorio tikslas yra sukčiavimas ir piktnaudžiavimas, kompetentingos nacionalinės institucijos turi ne tik taikyti iš anksto nustatytus bendrus kriterijus, bet ir kiekvienu konkrečiu atveju bendrai patikrinti atitinkamą sandorį. Nustačius visuotinai taikomą mokesčių priemonę, pagal kurią tam tikroms mokesčių mokėtojų kategorijoms automatiškai netaikoma mokesčių lengvata ir mokesčių administratorius neprivalo pateikti net pirminių sukčiavimo arba piktnaudžiavimo įrodymų arba nurodyti jų požymių, viršijama tai, kas būtina siekiant išvengti sukčiavimo ir piktnaudžiavimo.

 

Advokatas
arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733
0 Continue Reading →

Gyventojų nekilnojamojo turto pardavimas: ką reikia žinoti

Gyventojui parduodant nekilnojamąjį turtą, reikia įvertinti:

 1. Ar gali pasinaudoti LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytomis lengvatomis, parduodant gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę):
 • ar pastaruosius 2 metus iki pardavimo ten buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Jeigu deklaruota gyvenamoji vieta buvo trumpesnį negu 2 metų laikotarpį, ar gautos pajamos per vienus metus nuo tokio būsto pardavimo buvo panaudotos kito Europos ekonominės erdvės valstybėje esančio gyvenamojo būsto, kuriame gyventojas deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui;
 • Ar būstas buvo įsigytas ne mažiau kaip prieš 10 metų.

 

 1. Ar darė būsto rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, kad atimti šias išlaidas iš pajamų:
 • Ar tokiai rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui pagrįsti turi dokumentus (sąskaitas), kurie atitinka Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus;
 • Ar turi dokumentus (statybos leidimas), kurie pagrįstų, kad buvo atlikta būtent rekonstrukcija ar kapitalinis remontas.

 

 1. Ar atliko apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), darbus:
 • Ar atskaitoma suma kartu su sutuoktiniu neviršijo 4 000 Eur (po 2 000 Eur asmeniui);
 • Ar apdailos/remonto darbus atliko suteikia Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas;
 • Ar pateikėte VMI PRC912 formą.

 

 1. Ar įsiregistravote PVM mokėtoju (arba teikėte VMI PVM neįsiregistravusio asmens formą), jeigu pardavėte kelis būstus per metus Lietuvoje ir tai nebuvo atsitiktiniai sandoriai, o jų pardavimo pajamos viršijo 45 000 Eur.

 

Advokatas
arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733
0 Continue Reading →

Personalo nuoma tarp susijusių asmenų: išlaidų atlyginimas ar PVM apmokestinamosios paslaugos

Vienoje iš bylų teismai sprendė klausimą, ar patronuojančiosios bendrovės personalo nuoma arba komandiravimas, kai patronuojamoji bendrovė kompensuoja tik su tuo susijusias išlaidas, turi būti laikoma išlaidų atlyginimu ar PVM apmokestinama veikla, kuriai gali būti taikoma PVM atskaita.

ETT nurodė, kad:

 • abi įmonės yra apmokestinamieji asmenys, paslaugų teikimas vyko šalies viduje ir vadovo komandiravimas yra priskiriamas paslaugų tiekimui;
 • sprendžiant, ar paslaugų teikimas vyko už atlygį, reikia nustatyti, ar tarp teikėjo ir gavėjo yra teisinis ryšys, kai įvykdoma abipusė prievolė, o teikėjo gautas atlygis yra reali gavėjui suteiktos paslaugos vertė. Taip yra tuo atveju, kai tarp suteiktos paslaugos ir gauto atlygio yra tiesioginis ryšys;
 • patronuojamosios bendrovės atliktas sumų, kurias sąskaitose faktūrose nurodė jos patronuojančioji bendrovė, sumokėjimas buvo sąlyga, kad patronuojančioji bendrovė komandiruotų vadovą, o patronuojamoji bendrovė šias sumas sumokėjo tik kaip atlygį už komandiravimą, todėl tarp šių dviejų prievolių yra tiesioginis ryšys;
 • atlygio suma, kuri yra lygi ar didesnė nei išlaidos, kurias apmokestinamasis asmuo patyrė teikdamas paslaugą, nėra reikšminga PVM apmokestinimo tikslais, t.y. tokia aplinkybė negali turėti įtakos tiesioginiam suteiktos paslaugos ir gauto atlygio ryšiui.

Advokatas
arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733
0 Continue Reading →

Valstybė turi kompensuoti mokesčių mokėtojui sumas, susijusias su pavėluotu PVM grąžinimu

Vienoje iš bylų Europos Sąjungos teisingumo teismas (ETT) sprendė klausimą, kaip turi būti kompensuojami mokesčių mokėtojo nuostoliai, susiję su neteisėtu PVM permokos negrąžinimu.

ETT nustatė tokias taisykles:

 • jei valstybė narė surinko mokesčius, pažeisdama Sąjungos teisę, asmenys turi teisę į tai, kad būtų sugrąžintas ne tik neteisėtai surinktas mokestis, bet ir valstybei sumokėtos arba jos surinktos su šiuo mokesčiu tiesiogiai susijusios sumos;
 • mokesčių mokėtojas turi teisę ir į nuostolius, patirtus dėl negalėjimo naudotis pinigų sumomis, kuriuos lėmė atsiradusi prievolė sumokėti mokestį, t.y. apmokestinamasis asmuo turi gauti adekvačią nuostolių, patirtų dėl negalėjimo disponuoti atitinkamomis sumomis, kompensaciją;
 • kiekviena valstybė narė savo teisės sistemoje turi numatyti sąlygas, kuriomis turi būti mokamos palūkanos, nustatyti palūkanų normą ir jų apskaičiavimo būdą (paprastosios ar sudėtinės palūkanos). Šios sąlygos turi būti ne mažiau palankios nei panašiems reikalavimams pagal vidaus teisę taikomos sąlygos;
 • palūkanų mokėjimo tvarka turi būti nustatyta taip, jog neteisėtai surinktų mokesčių ekonominė našta būtų kompensuota. Kai PVM permokos grąžinimo atveju valstybės taikomos palūkanos yra apskaičiuojamos pagal normą, kuri yra mažesnė nei apmokestinamasis asmuo, kuris nėra kredito įstaiga, turėtų mokėti, kad pasiskolintų tokią sumą, tai neatitinka teisingo kompensavimo;
 • valstybė gali nustatyti senaties terminus reikalavimams dėl PVM permokos grąžinimo ir tai atitinka ES teisėje nustatytą teisinio saugumo principą;
 • ES teisė nedraudžia valstybių praktikos, kai PVM grąžinimui mokesčių mokėtojas turi pateikti atitinkamą prašymą, iki tol nemokant už tai palūkanų, o palūkanas mokant tik nuo dienos, per kurį mokesčių administratorius turėjo išnagrinėti tokį prašymą (30-45 dienas).

Advokatas
arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733
0 Continue Reading →

Įmonių sujungimas – optimizuojame ir efektyviname verslą

Per 9 šių metų mėnesius Lietuvoje įvyko per 90 įmonių reorganizavimų, iš kurių didžioji dalis – teko įmonių prijungimui, t.y. kai prie veikiančios įmonės prijungiama kita bendrovė. Iš jų tik keli atvejai – įmonių sujungimai, kai dvi ar daugiau įmonių sujungiamos į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos tokių įmonių teisės ir pareigos.

Prijungimai ir sujungimai turi nemažai teigiamų aspektų. Sujungus ar prijungus įmones gali būti naikinamos besidubliuojančios funkcijos, sustiprintos verslui svarbios sritys tinkamais žmonėmis. Be to, sudaroma galimybė pasinaudoti esama valdymo, pardavimo, tiekimo, personalo infrastruktūra. Sujungta ir tapus didesne ir finansiškai stipresne įmone ji gali lengviau ir pigiau pasiskolinti, turi aukštesnį kreditorių ir tiekėjų pasitikėjimą. Prijungiant nedidelius verslus, pastarieji gali pasinaudoti esama valdymo, pardavimo, tiekimo, personalo infrastruktūra, taip užtikrinant spartų jų augimą.

Be abejo, prijungiant verslą reikia įvertinti ir galimas neigiamas pasekmes verslui. Svarbu įvertinti, kad prijungiamas verslas nenusiurbtų daugumos resursų, neturėtų užslėptų problemų, menkos reputacijos, kuri gali persiduoti prijungiančiai organizacijai, netinkamos organizacinės kultūros ir pašlijusių santykių su partneriais. Tuomet toks jungimasis gali pridaryti bėdų ir stabiliai veikiančioms įmonėms.

Tiek teisinė tiek ir mokestinė aplinka įmonių jungimuisi yra palanki. Sujungiant bendrovių turtą ir veiklas, nepatiriant mokestinių pasekmių, suteikia tiek Pelno, tiek ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymai.

Vykdant sujungimą ar prijungimą reikia atkreipti dėmesį į tokius dalykus:

 1. Procesas turi būti vykdomas griežtai laikantis Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. nustatytų taisyklių;
 2. Vykdant prijungimą turi vyrauti svarios komercinės priežastys, o ne mokestinės paskatos;
 3. Jungimosi sąlygos turi būti parengtos taip, kad atspindėtų aukščiau paminėtus aspektus;
 4. Prieš sujungimą reikėtų įvertinti esamus kreditorius, kuriems reikia pranešti apie sujungimą ir sutartyse nustatytus apribojimus tokiam reorganizavimui.
0 Continue Reading →

Restruktūrizavimas: galimybė ar verslo pabaiga

Šiuo neramiu laikotarpiu, kai ekonomistai rungtyniauja spėdami, kokia bus ši krizė: vertikalios tiesės, V formos ar kitokia, reikia įvertinti verslo tęstinumo galimybę per Juridinių asmenų nemokumo įstatymo prizmę. Kokia bebūtų valstybės pagalba paskolų, garantijų ar subsidijų forma, vis tiek reikia turėti omenyje, kad skolas reikės grąžinti, o gavus subsidiją – išlaikyti darbo vietas tam tikrą laikotarpį, tuo tarpu ne visi kreditoriai bus nusiteikę geranoriškai palaukti skolų apmokėjimo.

Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą (toliau – „JANĮ“), įmonė yra nemoki, kai ji laiku negali vykdyti savo turtinių prievolių (likvidumo testas) arba jos įsipareigojimai viršija į balansą įrašyto turto vertę (balanso testas). Tai reiškia, kad artimuoju laikotarpiu dauguma įmonių gali netenkinti likvidumo testo, o balanso testo netenkins dauguma paslaugų įmonių. Aišku, teismai automatiškai nevykdys kreditorių reikalavimų dėl nemokumo bylos iškėlimo, įvertins šios dienos ypatingas aplinkybes ir jų įtaką tolesnei veiklai, tačiau JANĮ kelia labai konkrečias pareigas bendrovės vadovui:

 • nemokumą procesą turi teisę inicijuoti įmonės vadovas, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų: įmonė yra nemoki arba per artimiausius 3 mėnesius taps nemoki;
 • nemokumą procesą privalo inicijuoti įmonės vadovas, jeigu įmonė yra nemoki.

 

Inicijuoti nemokumo procesą, reiškia inicijuoti restruktūrizavimą arba bankrotą ir už šių procesų inicijavimą yra atsakingas vadovas. Įmonės vadovas privalo asmeniškai atlyginti žalą, jei laiku neinicijavo nemokumo proceso ir jam gali būti uždrausta eiti vadovo pareigas nuo 1 iki 5 metų, todėl įmonės restruktūrizavimo paskelbimas tinkamu laiku, apsaugo vadovus nuo kreditorių ieškinių ir galimybių prisiteisti iš asmeninio turto.

Tai reiškia, kad įmonės turi imtis skubių priemonių nemokumo aplinkybėms pašalinti – ieškoti papildomo finansavimo arba elgtis griežtai pagal įstatymo nustatytą modelį. O tai reiškia, kad valdymo organai turi inicijuoti įmonės nemokumą, skelbiant restruktūrizavimą arba bankrotą. Nieko nedarymas ar gerokai pavėluotas darymas veda prie nuostolių kreditoriams atlyginimo iš asmeninio turto.

Kuo ekonominės krizės laikotarpiu yra geras restruktūrizavimas? Jeigu įmonė dar yra gyvybinga, t.y. jei tęsia veiklą ir veiklos vykdymas leis vykdyti įmonės prievoles ateityje, tai restruktūrizavimas leistų įmonei apsaugoti turtą nuo išieškojimų ar kreditorių puldinėjimų, įgalintų sustabdyti jos prievolių vykdymą kreditoriams ir baudų bei delspinigių skaičiavimą už prievolių nevykdymą. Tokių priemonių visuma suteiktų galimybę įmonei tartis su kreditoriais dėl skolų atidėjimo ir atkurti mokumą.

Restruktūrizavimas turi neabejotinų pranašumų prieš bankrotą. Jeigu yra patvirtintas reorganizavimo planas, visi kreditoriai privalo laikytis jame nustatytos prievolių vykdymo tvarkos ir negali reikalauti anksčiau už kitus kreditorius patenkinti savo reikalavimus. Be to, kreditoriai turi teikti priemones ir pagalbą restruktūrizuojamai įmonei, dėl kurių buvo susitarta restruktūrizavimo plane. Dar vienas svarbus restruktūrizavimo pranašumas yra tas, kad įmonei ir toliau lieka vadovauti jos valdymo organai, kurie atsako už restruktūrizavimo plano įgyvendinimą, tik jų veiklą gali prižiūrėti nemokumo administratorius.

Tuo tarpu bankroto procese faktiškai yra labai mažai galimybių pereiti į restruktūrizavimą ar atstatyti įmonės mokumą. Bankroto procese įmonės valdymo organai nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos netenka savo įgaliojimų ir jų teises ir pareigas bankroto proceso metu įgyvendina nemokumo administratorius. Reikia pažymėti, kad iškėlus bankroto bylą, nemokumo administratorius patikrina juridinio asmens sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir kreipiasi į teismą, jeigu mato, kad buvo sudaryti sandoriai, pažeidžiantys kreditorių teises, sudaryti ne rinkos kainomis ar vedę prie tyčinio bankroto.

Turbūt nė vienas įmonės akcininkas ar vadovas nenorėtų, kad paskelbus įmonės bankrotą, nemokumo administratorius narstytų po kaulelį visus įmonės sandorius už ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį, reikalautų teikti paaiškinimus dėl kiekvieno įmonės didesnio pavedimo ar netinkamo įmonės turto naudojimo ir vėliau teiktų ieškinius valdymo organų nariams dėl nuostolių atlyginimo iš asmeninio turto.

Dabartinis restruktūrizavimo proceso modelis geras tuo, kad jis leidžia užbėgti bankrotui už akių, susistabdyti savo prievoles, gauti laikiną apsaugą nuo kreditorių, įvertinti tolesnes finansines galimybes ir toliau vykdyti veiklą pagal 4 metų reorganizavimo plane numatytas gaires.

Restruktūrizavimo bylą gali kelti ir įmonės kreditoriai, tačiau tikimybė, kad jie tokią bylą iškeltų, yra gana menka, nes jie nežino kitų įmonės kreditorių, tikrosios įmonės finansinės būklės ar jos veiklos tęstinumo galimybių. Todėl tikėtina, kad kreditoriai eitų paprastesniu keliu ir keltų įmonei bankroto bylą.

Todėl šiuo sunkiu laikotarpiu, matant, kad įmonė patiria laikinus sunkumus, bet dar yra gyvybinga, o kreditorių, tame tarpe ir mokesčius administruojančių, spaudimas darosi nepakeliamas ir nekontroliuojamas, teisingas sprendimas būtų įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimas.

Advokatas
arunas.sidlauskas@lextal.lt
+370 5210 2733
0 Continue Reading →

 

Recent Comments by LEXTAL-LT

  No comments by LEXTAL-LT