• Ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimas šalyje savaime nereiškia nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimo, suteikiančio teisę įmonėms stabdyti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
 • Nenugalimos jėgos aplinkybės gali būti konstatuojamos, tik jeigu egzistuoja šių visų sąlygų visumą:

 

1) aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti.

Jeigu sutartis įmonių buvo sudaroma, kai apie COVID-19 plitimo grėsmę jau buvo pakankamai žinoma, greičiausiai pirmoji sąlyga nebus tenkinama, taigi ir nebus galima remtis nenugalimo jėgos aplinkybėmis.

2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti.

Jeigu įmonė objektyviai vis tik gali vykdyti sutartį, nors galbūt jai tai ir nepelninga, ar ypatingai sudėtinga, tačiau vis tik įmanoma – įmonė negalės remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis (tačiau šiais atvejais galima svarstyti dėl galimybės remtis sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms institutu – žr. žemiau).

3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio.

Ekstremalios situacijos, karantino paskelbimas, su tuo susiję ribojimai, akivaizdu, nėra įmonių kontroliuojama sritis.

4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.

Svarbu analizuoti sudarytas sutartis, kadangi sutarties šalys yra laisvos nuspręsti ir sutartyse aptarti, ką jos laikys ypatingomis aplinkybėmis, o ko ne, taip pat susitarti dėl tam tikrų aplinkybių, jų sukeltų padarinių rizikos prisiėmimo.

 • Įmonės svarbu reaguoti greitai ir įsivertinus, kad nenugalimos jėgos aplinkybės jų įsipareigojimų vykdymo atžvilgiu vis tik konstatuotinos – kuo greičiau (ar sutartyje nustatytais terminais) apie tai pranešti kitai šaliai apie šios aplinkybės atsiradimą ir jos įtaką sutarties vykdymui (objektyvūs, pagrįsti argumentai).
 • Patartina kreiptis į Prekybos, pramonės ir amatų rūmus dėl pažymos, liudijančios nenugalimo jėgos aplinkybių egzistavimą, išdavimo. Šios pažymos reikšmė yra įrodomoji –  esant ginčui tarp šalių ši pažyma būtų papildomas įrodymas argumentuojant dėl įmonės sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nenugalimo jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiu;
 • Net ir įsitikinus, kad įmonės sutartinių įsipareigojimų vykdymui konstatuotinos nenugalimos jėgos aplinkybės svarbu suprasti, kad tai savaime nereiškia teisės nutraukti sutartį (nebent taip šalys būtų susitarusios sutartyje) – jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina (akivaizdu, kad COVID-19 situacija bus laikina), tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.
 • Nenugalimo jėgos aplinkybėmis nėra laikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

 

Sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms

 • Tam tikrais atvejais, sutarties šalis, patirianti sunkumų (sutarties vykdymo suvaržymai), gali pasinaudoti sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms institutu, kuris suteikia teisę įmonei kreiptis į kitą sutarties šalį prašant pakeisti sutartį (pvz. sustabdyti, atidėti tam tikro sutartinio įsipareigojimo vykdymą ir pan.).
 • Šis prašymas turi būti pagrįstas ir pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo.
 • Šalys turi sutarti dėl atitinkamo sutarties keitimo (įmonė negali savavališkai stabdyti savo įsipareigojimų vykdymo), jeigu to padaryti nepavyksta – gali būti kreipiamasi į teismą.
 • Teismas gali: 1) nutraukti sutartį ir nustatyti sutarties nutraukimo datą bei sąlygas; 2) pakeisti sutarties sąlygas, kad būtų atkurta šalių sutartinių prievolių pusiausvyra.
 • Sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu (turi būti tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos):

1) tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo;

2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

3) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti;

4) nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

 • Lietuvos teismų praktikoje laikoma, kad sutarties vykdymo suvaržymas turi būti esminis, pažeidžiantis šalių interesų pusiausvyrą, reikalavimas įvykdyti sutartį tokiomis aplinkybėmis prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams.

 

duomenu apsauga

Santa Janickienė

Teisininkė
santa.janickiene@lextal.lt
+370 5210 2733