2017. gada 18. maijā, pēc atkārtotas izskatīšanas, Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kuri spēkā stāsies 2017. gada 1. jūlijā. Grozījumi veikti likuma VI nodaļā, kuros regulēti darījumi ar zemes īpašumiem.

Likuma grozījumi paredz latviešu valodas zināšanas atbilstoši vismaz B līmeņa 2. pakāpei fiziskām personām, juridisko personu īpašniekam vai īpašniekiem, kuru balsstiesīgais kapitāls pārstāv vairāk nekā pusi attiecīgajā sabiedrībā un ir Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, ja tie savā īpašumā vēlēsies iegūt lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Pašvaldības komisijai būs deleģētas tiesības uzaicināt fiziskas personas vai juridisko personu kapitāldaļu īpašniekus valsts valodā prezentēt zemes turpmāku izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Attiecīgā plāna izpildi uzraudzīs pašvaldības komisija.

Tāpat ir mainīts regulējums attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirmpirkuma tiesībām. Pirmpirkuma tiesības varēs izmantot zemes nomnieks, kurš attiecīgo nomas līgumu būs reģistrējis pašvaldībā vismaz gadu pirms darījuma noslēgšanas, vai, kuram pirmpirkuma tiesības uz zemi būs reģistrētas zemesgrāmatā. Noteikta arī kārtība, kādā izmantojamas pirmpirkuma tiesības gadījumā, ja zemi nomā vairākas personas.

Pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemi būs iespējams nodot nomā ar izpirkuma tiesībām. Nomas laiks nevarēs pārsniegt 12 gadus, un zemes nomas maksa gadā būs paredzēta 4,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Jāpiebilst, ka šīs izmaiņas attiecība uz zemes nodošanu nomā, kā norādīts pārejas noteikumos, spēkā stāsies 2018. gada 1. janvāri.

No likuma izslēgts priekšnoteikums, kas paredzēja nepieciešamību fiziskām vai juridiskām personām, pirms lauksaimniecībai paredzētās zemes iegādes, apliecināt vienoto platības maksājumu saņemšanu pēdējo trīs gadu laikā, vai ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības veikšanas vismaz vienas trešdaļas apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Nebūs arī nepieciešama lauksaimniecības vai tai pielīdzināmas izglītības esamība, lai varētu tikt noslēgts darījums par lauksaimniecībai paredzētās zemes iegūšanu īpašumā.
Juris Raudzeps