Ņemot vērā, ka 2016. gada 15. jūnijā ir stājušies spēkā apjomīgi grozījumi Konkurences likumā, kas paredz lielākas iespējas un atbildību gan tirgus dalībniekiem, gan Konkurences padomei, informējam Jūs par būtiskākajām izmaiņām.

Lai labāk izlietotu resursus, turpmāk Konkurences padome varēs risināt lietas prioritārā kārtībā, novēršot pirmām kārtām smagākos un sabiedrībai nozīmīgākos pārkāpumus.

Uzņēmējiem pirms apvienošanās turpmāk vairs nebūs jāveic apgrūtinošā tirgus daļas izpēte, lai noskaidrotu, vai par apvienošanos ir jāziņo Konkurences padomei. Grozījumi paredz, ka apvienošanās ziņojums Konkurences padomei būs jāiesniedz tikai pēc apgrozījuma kritērija. Iepriekš par apvienošanos bija jāziņo, ja tās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā bijis vismaz 35 572 000 eiro. Savukārt saskaņā ar jauno regulējumu būs jāziņo, ja dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir bijis ne mazāks par 30 miljoniem eiro un vismaz divu apvienošanās dalībnieku apgrozījums ir bijis ne mazāks par 1,5 miljoniem eiro katram. Vienlaikus turpmāk uzņēmējiem apvienošanās gadījumā par apvienošanās ziņojuma izvērtēšanu būs jāmaksā valsts nodeva, kuras apmēru noteiks Ministru kabinets.

Savukārt par nelikumīgu apvienošanos Konkurences padome varēs piemērot naudas sodu jaunajam uzņēmumam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 3% no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma. Līdz šim par šādiem pārkāpumiem varēja sodīt līdz 1400 eiro par katru dienu līdz pārkāpuma novēršanai.

Grozījumi paredz arī jaunu naudas sodu par informācijas nesniegšanu, maldinošas informācijas sniegšanu vai nepareizas informācijas nekoriģēšanu pārkāpuma lietas izskatīšanas laikā. Sods būs līdz 1% no tirgus dalībnieku vai apvienības pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 50 eiro katram. Personām, kuras nav tirgus dalībnieki vai apvienības, naudas sods būs no 50 līdz 1400 eiro apmērā.

Papildinātas arī Konkurences padomes pilnvaras operatīvās darbības laikā. Ja nepieteikta apmeklējuma (inspekcijas) laikā Konkurences padomes pārstāvji iegūs informāciju, ka pierādījumi par iespējamo pārkāpumu atrodas pie citām personām, tie varēs vērsties tiesā un divu stundu laikā saņemt atļauju inspekcijas īstenošanai arī tur.

Iepriekš no karteļa vienošanās cietušie varēja saņemt zaudējumu atlīdzību, pamatojot zaudējumu apmēru. Jaunie grozījumi iekļauj atspēkojamu prezumpciju, ka zaudējumi ir nodarīti 10% apmērā no preces cenas. Grozījumu mērķis ir mudināt karteļu pārkāpumos cietušos vērsties tiesā pēc zaudējumu atlīdzības un tādējādi mazināt karteļu izplatību.

Ar grozījumiem ieviesta arī “iecietības programma”, ar kuru paplašināti gadījumi, kad konkurences tiesību pārkāpējs var saņemt naudas soda samazinājumu un atbrīvojumu no lieguma piedalīties publiskajos iepirkumos. To varēs darīt, piemēram, ja tirgus dalībnieks pirmais iesniegs pierādījumus par citu aizliegtu vienošanos īstenošanu.