Äriühingutel, mis teevad äri välismaal, võivad seal tekkida maksukohustused, mõnikord ka maksuvõlad. Vandeadvokaat Margus Reiland ja nõunik Olga Lavrova LEXTALi maksutiimist näevad, et välismaiste maksuvõlgade sissenõudmiste arv Eestis on jälle tõusuteel. Seega oleks hea meeles pidada allolevaid olulisi teemasid.

Erinevate riikide maksuhaldurid teevad omavahel koostööd

EL liikmesriikide maksuhaldurid võivad pöörduda Eesti MTA poole palvega aidata neil välismaal tekkinud maksukohustus Eesti isikult sisse nõuda. Seda nimetatakse sundtäitmiseks rahvusvahelise ametiabi korras. Lisaks EL liikmesriikidele saavad seda süsteemi kasutada näiteks ka India, Island, Jaapan, Mehhiko ja Norra.

Mida võib maksuamet teha välismaa maksuvõla sundtäitmiseks?

Kui MTA-le laekub teise riigi ametiabi taotlus, võib MTA teha välismaa maksuvõla sundtäitmiseks kõiki neid samu toiminguid, mis on lubatud Eesti maksuvõla sundtäitmise puhul, st sisuliselt käsitleb Eesti MTA võõrast maksuvõlga kui Eesti maksuvõlga.

MTA võib muuhulgas:

  • Arestida isiku pangakonto või kanda sellelt pangakontolt raha maksuvõla summa suuruses üle. Samuti võib MTA võtta maksuvõla katteks raha maksude ettemaksukontolt;
  • Lasta kanda registritesse keelumärked äriühingule kuuluvate kinnisasjade ja sõiduautode käsutamiseks. Lisaks võib MTA taotleda äriühingu kinnisasjale hüpoteegi seadmist;
  • anda korralduse äriühingu väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimiseks.

Mida teha, kui MTA hoiatab Sinu äriühingut välismaal tekkinud maksuvõla sundtäitmisest?

Juhul kui teile laekub „Sundtäitmise hoiatus“, mis viitab rahvusvahelisele ametiabile, siis on sellest hetkest teile teada, et välisriigi maksuvõlga on asutud Eestis sundtäitma.

Oluline on tähele panna, et maksuvõla sundtäitmist saab Eestis peatada senikaua kuni välisriigis on maksuvõlg kohtuväliselt või kohtumenetluse korras vaidlustatud. Seega, kui maksuvõlg on vaidluse all, ei saa seda Eestis sundtäita. Seetõttu tuleb mõnikord MTAga aktiivselt suhelda, et juhtida tähelepanu, et MTA on vaidlustamisest teadlik.

Äriühingud peaksid välismaa asutustele edastatud kontakt- ja aadressiandmed üle vaatama, et ei tekiks olukorda, kus mingi välismaa maksuotsus on juba jõustunud (sest see on saadetud teavitatud aadressile), kuid isik sellest midagi ei tea.

Oleme advokaadibüroos LEXTAL mitmel korral edukalt abistanud sellisesse olukorda sattunud kliente, sealhulgas suunanud neid vajadusel ka pädevate välisriigi maksuekspertide juurde, kes on aidanud välismaksuhalduri maksuotsust vaidlustada. Kui teie äriühingule on välismaal tehtud maksuotsus, siis tuleb pidada silmas ülalviidatud nüansse ning on soovitatav pöörduda esimesel võimalusel õigusnõu saamiseks maksuõiguse ekspertide poole.