Alates 01.01.2024 suureneb üldine käibemaksumäär 20 protsendilt 22 protsendini.

Alates 01.01.2025 suurenevad ka vähendatud käibemaksumäärad:

  • majutus (sh hommikusöögiga) 13 protsendini ning
  • raamatud, õppekirjandus ja ajakirjandusväljaanded (v.a peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav, erootilise või pornograafilise sisuga väljaanded) 9 protsendini.

Selles uudisnupus keskendume alates 01.01.2024 jõustuvale üldisele käibemaksumäära muudatusele.

Kuidas muudatus jõustub?

Kuna seadus ei sisalda üleminekusätteid, siis tuleb käibemaksumäär kindlaks määrata vastavalt tavakorrale ehk lähtuda sellest, millal tekib käive.

Kui jätta arvesse võtmata omatarbe puhul kehtivat erisust, siis üldreegli kohaselt tekib käive päeval, mil esimesena tehti üks järgmisest toimingust:

  • kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine;
  • kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine.

Seega käibemaksumäär sõltub sellest, millal eelmistes punktides nimetatud toimingud tehakse ehk käive tekib.

Näited käibemaksumäära selgitamiseks

Näide: auto on tellitud, kuid saabub tõenäoliselt 2024. aasta juunis, mil tuleb tasuda ka arve auto eest. Kui tasuda auto eest 2023. aastal (käive tekib 2023. aastal), siis käibemaksumäär on 20%. Kui auto eest tasuda 2024. aastal, mil auto antakse ka üle, rakendub 22%-line käibemaksumäär. Kui auto ostmiseks sõlmitakse liisinguleping, omab tähtsust alltoodud erisus ja liisingulepingu sisu.

Näide: advokaadibüroo edastab kliendile ettemaksuarve detsembris 2023, millele on märgitud käibemaksumäär 20%. Klient tasub arve 2024. aastal. Seega on advokaadibürool õigus teha kliendile täiendav arve, kuivõrd ettemaksuarvele kohaldub käibemaksumäär 22%.

Näide: e-poe tellimus esitati 2023. aastal. 2023. aastal paneb müüja kauba teele, kuid klient tasub arve 2024. aastal. Kuna käive tekkis kauba lähetamisel ehk 2023. aastal, siis kohaldub käibemaksumäär 20%. Miks? Kuna käive tekib olenevalt sellest, kumb toimub varem – kas tasumine või lähetamine. Antud juhul toimus varem lähetamine, mistõttu tuleb aluseks võtta lähetamise aeg ehk 2023. aasta detsember.

Kas seaduses on ette nähtud erisusi?

Lubatud on kuni 2025. aasta 31. detsembrini rakendada 20%-list käibemaksumäära, kuid täidetud on kõik järgmised eeldused:

  • poolte vahel on enne 01.05.2023 sõlmitud kirjalik leping; ja
  • lepingus on sätestatud 20%-line käibemaksumäär (lepingu kohaselt kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20-protsendise käibemaksumääraga käibemaks); ja
  • lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.

Samuti on ettenähtud erisus kassapõhise arvestuse osas. Kuivõrd kassapõhist arvestust praktikas üldiselt ei kasutata, siis lühidalt ülevaade – kui ostjale väljastati arve ning kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2024. aasta 1. jaanuari, võib kuni 2025. aasta 31. detsembrini rakendada 20%-list käibemaksumäära.

Mida see eeltoodud erisus tähendab?

Näide: poolte vahel on sõlmitud teenuse osutamise leping kortermaja ehitamiseks, mis peaks valmima 2026. aastal.

  • Lepingus on sätestatud teenuse osutamise hind vastavalt praktikale tabelivormis. Tabelis on järgmised lahtrid: hind käibemaksuta, käibemaks 20%, hind käibemaksuga. Seega on lepingus sätestatud käibemaksumäär 20%.

Järeldus: pooltel on õigus kohaldada kuni 2025. aasta 31. detsembrini 20%-list käibemaksumäära.

  • Lepingus on sätestatud teenuse osutamise hind käibemaksuta summas. Lepingus on punkt: „Lepingus sätestatud hinnale lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.“ Seega ei ole lepingus sätestatud käibemaksumäära 20%.

Järeldus: pooled peavad käibele, mis tekib alates 01.01.2024 kohaldama 22%-list käibemaksumäära. Pooltel ei ole õigust kohaldada kuni 2025. aasta 31. detsembrini 20%-list käibemaksumäära.

  • Lepingus on kirjas mõlemad eeltoodud punktid (nii tabeli vormis hind kui ka lepingu punkt käibemaksumäära kohta).

Järeldus: Sellisel juhul on leping vastuoluline. Ei ole teada, kuidas tõlgendaks olukorda Maksu- ja Tolliamet. Autorite arvates on tegemist olukorraga, kus lepingus on ette nähtud käibemaksumäära võimalik muutus, mistõttu pooled peavad käibele, mis tekib alates 01.01.2024 kohaldama 22%-list käibemaksumäära, s.t pooltel ei ole õigust kohaldada kuni 2025. aasta 31. detsembrini 20%-list käibemaksumäära.

Kokkuvõte

Käibemaksumuudatus tuleb küll kiiresti, aga üldised reeglid, mida järgida, on olemas. Ilmselt aitavad elulised näited reeglitest paremini rakendada. Kindlasti tasub ka jälgida, et 20% määra rakendamiseks varasemate lepingute alusel kehtivad lepingutele kindlad nõuded.

Abistavaid näiteid (sh liisingulepingute kohta) on avaldanud ka Maksu- ja Tolliamet oma kodulehel: https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/kaibemaks#naited-01012024.

Margus Reiland

Kadi Saluste

Kui Teil tekkis seoses eeltooduga küsimusi, siis pöörduge maksuõiguslike küsimuste korral advokaadibüroo LEXTAL parteri ja vandeadvokaat Margus Reilandi (Margus.Reiland@lextal.ee) poole ning lepinguõiguslike küsimuste korral vandeadvokaat Kadi Saluste (Kadi.Saluste@lextal.ee) poole.