Märtsis, pärast Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtestamist, teatasid Eesti pangad, et nad lõpetavad peagi rublatehingud. Swedbank andis klientidele väga vähe aega, et otsustada, mida teha oma Venemaa rublade saldoga.

Ühele kliendile tekitati kiirustatud otsuse tõttu märkimisväärset kahju, ja ta plaanib nüüd nõuda hüvitist. Jevgeni Smorodin oli üks Swedbanki klientidest, kes oli sunnitud kiiresti otsustama, kuidas toimida oma rublade suhtes. Tema sõnul polnud tal palju valikuid. Nimelt sundis Swedpank teda oma raha konverteerima. Pank saatis kliendile teate, et ajakriitilisuse tõttu tuleks tegutseda koheselt, mil rublade eurode vastu vahetamise kurss oli 1 : 139. Sellise tehingu tegemise tagajärjel kaotas klient pea 10 000 eurot. Muidugi võivad valuutariskid realiseeruda seoses mis tahes valuutaga, kuid selles olukorras tekib küsimus, kas pank rikkus kliendilepingut, andes otsuse tegemiseks aega vaid paar päeva.

Olukorda kommenteerib LEXTALi vandeadvokaat ja partner Ksenia Kravtšenko:

Meie praktikas on juba sarnaseid juhtumeid, mis on seotud rublade sundkonverteerimisega ebasoodsa kursiga. Näeme klientide jaoks võimalusi nõuda õiguskaitsemeetmete rakendamist seoses krediidiasutuse poolse lepingu rikkumisega, sh kahjunõude esitamist.

Seoses Venemaa-vastaste sanktsioonidega selgitab Euroopa Komisjon, et rahaülekannete tegemiseks Venemaa vastaspooltele või Venemaa vastaspooltelt otsest keeldu ei ole, kui sellised ülekanded ei satu just konkreetse sanktsiooni alla (sealhulgas juhul, kui vastaspoole konto on avatud sanktsioonide all olevas pangas, vastaspool ise on kantud sanktsiooninimekirja või makse kujutab endast tasu sanktsioneeritud toote eest) ega ületa kehtestatud piirmäärasid. Samamoodi ei keelata Euroopa kodanikel ja juriidilistel isikutel hoida näiteks rublahoiuseid Euroopa Liidu krediidiasutustes, kui mõni klient peab seda ikka veel heaks investeeringuks ja pank sellist teenust pakub.

Arvestamata ei saa jätta ka asjaolu, et konverteerides ebasoodsa kursiga, mis võis kehtida lühemat aega kui on lepingu muutmise etteteatamise tähtaeg, vähendas pank oma kohustusi kliendi ees euro ekvivalendis. Märkigem, et üks meie kliendi krediidiasutus, kes sooritas sama manöövri, põhjendas oma tegevust murega kliendi raha säilimise pärast, mis tundub olevat eriti küüniline.

Kahjunõude esitamisel peab klient tõendama järgmisi asjaolusid: lepingu kehtivust rikkumise ajal, rikkumist panga poolt, kahju olemasolu, põhjuslik-järelduslikku seost lepingu rikkumise ja sellest tuleneva kahju vahel, samuti kahju ettenähtavust panga jaoks.

Swedbanki lepingu punkti 1.2.5 kohta. Sõnastus kategooriast „erandjuhtudel“, „mõjuvatel põhjustel“ jms annab tõlgendusruumi, mida omakasupüüdlik osapool võib ära kasutada. Reeglina viitab see lõige intressimäära või muude finantsteenuse osutamisega seotud maksete muutmisele krediidiasutuse poolt – see krediidiasutuse õigus on seaduses sõnaselgelt sätestatud.

Valuuta viivitamatu konverteerimine ei ole meie hinnangul selle lepingu punktiga õigustatud, kuna see rikub liigselt ja ebaproportsionaalselt kliendi õigusi.

Sel juhul tuleb arvestada, et lepingu kohese lõpetamise aluse olemasolu tõendamise kohustus lasub poolel, kes etteteatamistähtaega ei järginud. See pool peab tegutsema kohusetundlikult ja arvestama muu hulgas ka teise poole õigustatud huve.

Kui sellise kiirustamise tulemusena tekitatakse teisele poolele kahju, mida oleks saanud vältida või vähendada etteteatamistähtaja järgimisega, siis on vähetõenäoline, et viivitamatu ülesütlemise aluse olemasolu on võimalik tõendada.

Samuti on oluline, et selline klausel sisaldab reeglina pangaga sõlmitud lepingu tüüptingimusi (st klient ei saa omalt poolt nende sisu mõjutada) ning kui seda on kasutatud eesmärgiga tekitada kliendile kahju, siis on kliendil õigus nõuda klausli tühistamist ja sellises olukorras kasutamata jätmist.

 

Loe olukorra kohta täpsemalt Äripäevast.