Värsked töölepingu seaduse muudatused moderniseerivad mõnevõrra töö- ja valveaja korraldust. Lisatud on ISESEISVA OTSUSTUSPÄDEVUSEGA TÖÖTAJA kategooria. Need on vähemalt Eesti keskmist brutopalka teenivad töötajad, kellel töö iseloomust lähtuvalt ei ole töö tegemine kindlatel kellaaegadel oluline ning kes saavad ise valida oma tööaja (nt juristid, programmeerijad jne). Iseseisva otsustuspädevusega töötajale ei rakendu tööaja korralduse regulatsioon, valveaja reeglistik, öötöö piirang ega igapäevase ja iganädalase puhkeaja piirangud. Samuti ei rakendu talle öösel ja riigipühal tehtava töö hüvitamise kord. Küll aga kehtib ka sellise töötaja suhtes reeglistik tööaja kestuse kohta ehk rakendub täis- või osalise tööaja kokkulepe, samuti ületunni regulatsioon. Selleks, et töötajast saaks iseseisva otsustuspädevusega töötaja, peavad pooled sõlmima kirjaliku kokkuleppe töölepingus või selle lisas. Pooled võivad kokkuleppe igal ajal 14-kalendripäevase etteteatamisega üles öelda.

VALVEAJA regulatsiooni muudatus puudutab töötajaid, kelle tööülesanded on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste ja taristu järjepideva toimimise või infoturbe tagamine. Kui tavaliselt peab ka valveaja puhul olema tagatud igapäevase ja iganädalase puhkeaja kasutamise võimalus, siis eelviidatud töötajate puhul saavad pooled kokku leppida puhkeaja piirangu mittekohaldamises.

Tööõigusega seotud küsimustes nõustab meie partner ja vandeadvokaat Kristi Sild. Tutvu ka LEXTALi teiste töögruppidega valdkondade lehel.