Äriõigus, M&A ja konkurentsiõigus

Teenindame kliente riigiettevõtetest ja rahvusvahelistest korporatsioonidest kuni väikese- ning keskmise suurusega ettevõteteni. Oleme abiks ühinemis- ja omandamistehingute sõlmimisel, äriühingute ning korporatiivstruktuuride loomisel. Anname nõu küsimustes nagu aktsionäride ja osanike õigused ja lepingud, aga samuti juhatuse liikme(te) vastutus. Nõustame seoses konkurentsiõigusega tehingute sõlmimisel ja esindame kliente suhtluses riigiasutustega.

Ants Karu, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
ants.karu@lextal.ee
+372 6400 250

Kristi Sild

Vandeadvokaat / Partner
kristi.sild@lextal.ee
+372 6400 250

Marge Männiko

Vandeadvokaat / Partner
marge.manniko@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTAL nõustas müüjaid Premium 7 tanklate müümisel Circle K-le (Statoil).

LEXTAL nõustas Bank Zachodni WBK S.A.-d (Santander Group) seoses Eesti ettevõtte ühinemisega Ida-Euroopas tegutsevale finantsteenuste kontsernile antud 18MEUR laenulepinguga.

LEXTAL nõustas BPM Capitali seoses BPM Mezzanine Fundi poolse finantseerimistehinguga. BPM Mezzanine Fund rahastas Markit Holding AS-i juhtkonnapoolset väljaostu vähemusosanik Ambient Sound Investmentsilt.

LEXTAL nõustas rahvusvahelist tarbijalaenuühingut Aasa Global 30MEUR investeeringu kaasamisel.

LEXTAL nõustas rahvusvahelist tarbijalaenuühingut AS-i IuteCredit Europe noteerimata võlakirjade emissiooni läbiviimisel. LEXTAL koostas AS-ile IuteCredit Europe võlakirjade tingimused ning aitas lahendada kõiki emissiooniga seotud õiguslikke küsimusi. Võlakirju on seni emiteeritud 5MEUR ulatuses. IuteCrediti kontserni peakontor asub Eestis, finantsteenuseid osutatakse Moldovas ja Albaanias.

LEXTAL nõustas Marsalis Metall OÜ-d Loksa laevatehase ostmisel. Metallkonstruktsioone ja betoonelemente tootev Marsalis ostis Loksa laevatehase.

Vaidluste lahendamine

Oleme tuntud edukate ja positiivsete lahendite poolest keerulistes vaidlustes ning majanduskuritegude uurimisel. Esindame kliente kõigis kohtutes ja arbitraažis. Omame pikaajalist kogemust Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses. Nõustame ja esindame kliente läbirääkimistel ning proovime leida parima lahenduse ennetades pikki ja kulukaid kohtuvaidlusi.

Urmas Ustav, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
urmas.ustav@lextal.ee
+372 6400 250

Üllar Talviste

Vandeadvokaat / Partner
ullar.talviste@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

Üllar Talviste ja Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė esindavad Baltikumi regiooni suurimat vesiehitusettevõtjat BMGS-i Stockholmi Arbitraažikohtus.

LEXTAL kohtutiim partner Olavi-Jüri Luik juhtimisel, esindab Eesti ühes enim kajastatud n-ö Autorollo vaidluses kriminaalmenetluses kannatanust võlausaldaja Port One OÜ-d ja tsiviilkohtumenetluses pankrotihaldureid. Vastava kohtutiimi juhtimisel viidi läbi kohtueelne asjaolude tuvastamine, mis Autorollos juhtus, ja vajalike tõendite kogumine.

Üllar Talviste esindab Unicredit Bank Münchenit Werol kontserni ettevõtete pankrotimenetlustes ja seonduvates tsiviilvaidlustes.

LEXTAL saavutas võlausaldajate eest „peidetud“ vara tagastamise. LEXTALi kohtutiim eesotsas Urmas Ustavi ja Rainer Ratnikuga saavutas võõrandatud vara eest hüvitise maksmise võlausaldajatele meedias korduvalt käsitletud Rumeeniasse võlausaldajate rahadega ebaselge väärtusega investeeringuid teinud äriühingut juhtinud isiku pankrotimenetluses.

Urmas Ustavi ja Rauno Kinkariga eesotsas on LEXTALi kohtutiim korduvalt edukalt esindanud juhatuse liikmeid osanike või aktsionäride poolsetes hagides, millise sisuks on endise juhatuse liikme vastased kättemaksuaktsioonid.

LEXTAL esindas klienti edukalt kinnistu tagasiostuõiguse vaidluses. Magnus Brauni ja Urmas Ustavi esindatud klient sai kohtuvaidluse tulemusel tagasi kinnistu ja talle hüvitati üüritulu.

Riigihanked ja avalik õigus

Nõustame ja esindame kliente seoses hangete korraldamise, läbiviimise ning vaidlustamisega. Meie rahvusvaheliselt tuntud eksperdid on avaldanud publikatsioone ja osalenud õiguse kujundamisel. Tuginedes tugevale kompetentsile ja kogemustele kõigis ärivaldkondades, pakume tulemuslikke ja ajaliselt efektiivseid lahendusi, ennetame probleeme ja vaidluseid.

Alar Urm, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
alar.urm@lextal.ee
+372 6400 250

Diana Minumets

Vandeadvokaat
diana.minumets@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTAL osales Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Elroni poolt uute rongide ostmise ettevalmistamisel, valmistades ette hankedokumendid ning esindades vaidlustes nii rongide ostmise üle kui liiniveo lepingu sõlmimise üle.

Eesti Vabariik sõlmis mahuka raamlepingu hankides IT teenust. Tekkisid vaidlused arendajatega ning LEXTAL nõustas Sotsiaalministeeriumit kompromissilahenduseni jõudmiseni ja kuni projekti lõpuleviimiseni.

LEXTAL nõustas ettevalmistamisest kuni elluviimiseni Tallinna Linnatranspordi AS-i hankemenetlusi, millega osteti uued trammid ja bussid. Samuti trammiteede ehitamise projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

LEXTAL-i nõustamisel sõlmiti kontsernileping. LEXTAL on tuntud keerukate hangete läbiviimise nõustaja. Kaks ehitusettevõtjat pöördusid LEXTALi poole palvega reguleerida pakkujate omavahelised suhted ühispakkumuse koostamisel ja täitmisel.

LEXTAL nõustab teadus- ja arendusprojektide elluviimist. LEXTAL on abistanud Eesti Teadusagentuuri projektide sõnastamisel ja hinnangu andmisel projektide sobivusest hankeerandi regulatsiooniga.

Kindlustusõigus

Meid on valitud korduvalt parimaks kindlustusõiguse ja edasikindlustusõiguse valdkonna advokaadibürooks. Nõustame nii kindlustusega seotud vaidlustes kui ka kindlustussuhete loomisel ja kujundamisel. Meil on ainulaadne oskusteave, kuidas uurida keerulisi kindlustuspettuseid ja koguda tõendeid näiteks kohtu abiga. Nõustame ka kliente lahenduste leidmisel piiriüleste kindlustussuhete loomisel.

Olavi-Jüri Luik, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
olavi-juri.luik@lextal.ee
+372 6400 250

Alar Urm

Vandeadvokaat / Partner
alar.urm@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTALi partner Olavi-Jüri Luik kaitses kindlustusõiguses doktoritöö, milline on esimene selle valdkonna doktoritöö Eestis viimase 70 aasta jooksul.

LEXTAL esindas klienti edukalt ca 700 000 euroses nõudes rahvusvahelise krediidikindlustuse kindlustusandja vastu.

LEXTAL nõustas kindlustusandjat tüüptingimuste koostamisel.

LEXTALi partner Olavi-Jüri Luik nõustas kliendist kindlustusandjat vastutuskindlustuse-, kodukindlustuse-, veosekindlustuse-, ettevõttevarakindlustuse ja kaskokindlustuse tüüptingimuste koostamisel.

LEXTAL esindas edukalt kohtumenetluses korteriühistut seoses suure potentsiaalse kindlustusandja nõudega.

Maksuõigus

Nõustame kliente kohaliku ja rahvusvahelise maksustamise ning maksuplaneerimise küsimustes. Esindame kliente suhtluses maksuametiga ja kohtuvaidlustes, omades põhjalikku ettevalmistust, pikaajalist kogemust ja referentse. Rahvusvahelised lahendused sünnivad koostöös professionaalidega erinevatest advokaadi- ning audiitorbüroodest üle maailma.

Ants Karu, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
ants.karu@lextal.ee
+372 6400 250

Margus Reiland

Vandeadvokaat / Partner
margus.reiland@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

Ants Karu esindas Philip Morris Eesti OÜ-d käibemaksuvaidluses. Kohtuvaidluse sisuks oli teenuse kasutamise koha mõiste sisustamine käibemaksuseaduses. Vaidlus lahenes kliendi kasuks Riigikohtus.

LEXTAL esindas Skanska EMV AS-i tulumaksuvaidluses. Kliendi kasuks Riigikohtus lõppenud vaidluse sisuks oli see, kas Skanska ettevõtlusega mitteseotud kuluks saab lugeda talle vargusega tekitatud varalist kahju.

LEXTAL esindas telekommunikatsioonikontserni Levicom aktsionäre tulumaksuvaidluses. Vaidluse all oli majandusliku tõlgendamise põhimõtte rakendamine olukorras, kus Levicomi aktsiate Tele2-le müümise eelselt paigutati need Hollandi holding-ettevõttesse. Vaidlused lõppesid klientidele tehtud maksuotsuste tühistamisega ringkonnakohtus.

LEXTAL esindas OÜ-d T.R.E.C. käibemaksuvaidluses. Vaidluse põhiküsimus oli, kas ostetud korteriomandid moodustasid ettevõtte, millisel puhul ostjal sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust ei ole. Riigikohus lahendas asja LEXTALi kliendi kasuks.

LEXTAL esindas Kadarbiku Köögivili OÜ-d vaidluses pakendiaktsiisi üle. Peamine vaidlusalune küsimus oli pakendiaktsiisiseaduse ühe sätte vastuolu Põhiseadusega. Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kolleegium tunnistas seadusesätte põhiseadusevastaseks.

Kinnisvara, ehitus, keskkond

Nõustame ja esindame ehitus- ning projekteerimisettevõtteid, kinnisvaraarendajaid, ühinguid ja eraisikuid. Meie klientide projektid hõlmavad kaubanduskeskuseid, uusi elurajoone ja muud elu – ja ärikinnisvara. Meil on ulatuslik kogemus erinevate tüüpehituslepingute kasutamisega ning vaidluste lahendamisega kohtus. Nõustame ka eraisikutest kliente seoses kinnisvara soetamisega ja kinnisvara puudustega soeotud vaidlustes, samuti viime läbi kinnisvara õigusauditeid.

Marge Männiko, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
marge.manniko@lextal.ee
+372 6400 250

Urmas Ustav

Vandeadvokaat / Partner
urmas.ustav@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

Partnerid Olavi-Jüri Luik ja Üllar Talviste esindasid edukalt klienti seoses Eesti Vabariigi poolse sooviga sundvõõrandada 365 ha maad kaitsepolügooniks. Tegemist on rohkem kui kolme Tallinna vanalinna suuruse maa-alaga. Esinduse tulemusel sõlmiti kliendile soodne müügitehing.

LEXTAL nõustas 24 miljonit eurot maksnud logistikakeskuse ehitamist ehituslepingu koostamisel. Marge Männiko nõustas Coop Eestit värskelt avatud uue ja moodsa logistikakeskuse ehituslepingu koostamisel. Uus logistika- ja büroohoone on enam kui 43 000-ruutmeertrine ja seda hakkab igas kuus läbima 25 miljonit ühikut kaupa.

LEXTAL nõustab BMGS Eesti filiaali Kakumäe jahisadama ehitamisel. BMGS ehitab välja Kakumäe jahisadama infrastruktuuri koos jahisadama hoonetega. Nõustasime klienti ehituslepingu sõlmimisel ning oleme kliendile partneriks õigusalastes küsimustes kogu ehitusprotsessi käigus.

LEXTAL aitas kliendil lahendada vaidlust seoses elumaja müüjaga. Abielupaarist kliendid ostsid elumaja Merirahu elamupiirkonda, kuid aja jooksul selgus, et maja põrandad vajuvad. Aitasime kliendil jõuda lahenduseni, kus müüja kulul probleem kõrvaldati.

LEXTAL esindas korteriühistut edukalt kohtuvaidluses, mis puudutas kolmanda isiku poolt paigaldatud seadeldiste poolt korteriomanikele ulatuslikult kahju tekitamist.

LEXTAL esindas edukalt klienti vaidluses naabriga seoses servituudi seadmisega.

Kriminaalmenetlus

Karistusõiguslikud riskid sisalduvad kõikjal äritegevuses alates konkurentsiõigusest ja ravimiõigusest kuni keskkonna- ja väärtpaberitehinguteni. Kriminaalmenetluses on väga oluline just vastavale valdkonnale spetsialiseerunud advokaadi nõu, sest tegemist on eriteadmisi, oskuseid ja isikuomadusi nõudva menetlusega. Meil on laiapõhjaline kogemus klientide edukal esindamisel majanduskaristusõiguse valdkonnas ning riskide maandamise nõustamisel. Esindame kliente väärteomenetluses ja keerulisemates vaidlustes ning Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumisel.

Oliver Nääs, valdkonna juht

Vandeadvokaat / Partner
oliver.naas@lextal.ee
+372 6400 250

Kristi Rande

Vandeadvokaat
kristi.rande@lextal.ee
+372 6400 250

Gretta Oltjer-Timberg

Vandeadvokaat
gretta.oltjer@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTALi kliendi Lemminkäineni ja tema tegevjuhtide süüdistusasjas suurkelmuses loobus prokurör süüdistusest ja kaitsealused mõisteti seetõttu automaatselt täielikult õigeks. Tegemist on Eesti võistleva kriminaalkohtumenetluse praktikas tavatu menetlusotsusega, sest enamasti minnakse üldmenetluses n-ö lõpuni. Loobumine tähendas LEXTALi kliendi jaoks võitu. Tavatul moel tõstis kohus tehtud kohtuotsuses esile kaitse kvaliteetset tööd.

Nn maadevahetuse suurasjas saavutas LEXTAL kliendi vabanemise kriminaalvastutusest seoses mõistliku menetlustähtaja möödumisega. Isik oli ka ainsaks isikuks 8 kohtualuse hulgast, kes vabanes kriminaalvastutusest.

LEXTAL kaitses Tänavapuhastuse AS-i ja tema juhatajat kolmes kriminaalasjas, milliste raames heideti kliendile ette altkäemaksu andmist, konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimist ja valeütluste andmist. Altkäemaksu andmises süüdistuses saavutati õigeksmõistmine, konkurentsikuriteo süüdistuses menetluse lõpetamine otstarbekuse kaalutlusel ning valeütluste andmises kahtlustuses menetluse lõpetamine kuriteokoosseisu puudumise tõttu.

LEXTAL kaitsetöö tulemusena lõpetati Priit Willbachi suhtes kriminaalmenetlus kuriteokoosseisu puudumise tõttu väidetava omastamise kahtlustuses. Peale kriminaalasja materjalidega tutvumist esitas kaitsja taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks viidates asjaoludele, millised välistasid kuriteo esinemise meie kliendi tegevuses. Harvaesinevalt nõustus prokuratuur kaitsja argumentidega ning rahuldas kaitsja taotluse tuvastades, et Priit Willbachi tegevuses puudub kuriteokoosseis.

Andmekaitse ja IT

Nõustame ja esindame kliente intellektuaalse omandi, IT ja andmekaitse õiguse küsimustes. Meie lai kogemustepagas avaldub uute tehnoloogiate rakendamise ja õigusloome põhjalikus tundmises. Meie portfellis on edukalt nõustatud lahendused, milliseid ei ole varem praktikas nähtud. Esindame kliente muuhulgas andmekaitse reeglite rikkumiste juhtumites ja anname nõu reeglitest kinnipidamise osas.

Rauno Kinkar

Advokaat
rauno.kinkar@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTAL viis Eesti Vabariigi tellimusel läbi kübervaldkonna õigusanalüüsi ja uuris valdkonda reguleerivaid siseriiklikke õigusakte, tuues välja probleemkohad ning tehes ettepanekuid õigusaktide täiendamiseks. Tegemist on seni mahukaima küberruumi õigust puudutava analüüsiga Eestis.

LEXTAL nõustab rahvusvahelist tehnoloogiaettevõtet STARSHIP Technologies autonoomsete tehnoloogiate turule toomisel. STARSHIP arendab ning toob Eesti ja välisriikide turule autonoomseid pakiroboteid. LEXTAL nõustab STARSHIPI jooksvalt uudsete tehnoloogiate kasutuselevõtmisel tõusetuvate õiguslike küsimuste osas kõigis õigusvaldkondades.

LEXTAL koostas kasutustingimused Eesti disainmööbli e-poele Furgner. LEXTAL nõustab igapäevaselt veebikaubanduse ning –teenindusega tegelevaid ettevõtjaid. LEXTALi andmekaitse ja IT meeskond on seejuures koostanud kasutus- ja privaatsustingimusi lugematule arvule veebikeskondadele.

LEXTAL esindas Osaühingut Joost-Level edukalt kaubamärgivaidluses. Levelzone (uus nimi: Loverte) internetikaubamaja oli alusetult uurimise all, kui konkurent oli süüdistanud seda võltsitud kaupade müügis. LEXTAL esindas Levelzone’i edukalt kriminaalmenetluses ning hiljem Levelzone’le uurimisega põhjustatud kahju väljanõudmisel summas 21 000 eurot.