AVALIK ÕIGUS JA REGULATSIOONID

LEXTALi avaliku õiguse ja regulatsioonide tiimil on põhjalikud teadmised ja laialdane kogemus klientide nõustamisel erinevates valdkondades seoses regulatsioonide, lubade, haldusmenetluste ja kohtuvaidlustega. Meie ekspertteadmisi kasutavad nii riigiasutused, kohalikud omavalitsused, erinevad ettevõtted kui ka mitmed eraisikud. Lisaks sellele, et meie eksperdid osalevad aktiivselt õigusloome protsessides, on nad avaldanud ka mitmeid kõrgelt hinnatud publikatsioone. LEXTALi eesmärk on pakkuda klientidele selget, konkreetset ja asjakohast õigusnõu, mis aitab neil saavutada soovitud eesmärke ja kaitsta oma huve.

Meie ekspertiisi kuuluvad:

 • Haldusvaidlused;
 • Regulatsioonide selgitamine erinevate ärimudelite puhul;
 • Suhtlus ja asjaajamine riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes;
 • Lubade ja litsentside taotlemine;
 • Kokkulepped ja ühisprojektid riigiga;
 • Esindus haldus- ja järelevalvemenetlustes;
 • Kohtuvaidlused.

Margus Reiland, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
margus.reiland@lextal.ee
+372 56 905 001 | LinkedIn

Johanna Jürima, Jurist
johanna.jyrima@lextal.ee
+372 6400 250 |

Armin Heinsaar

Armin Heinsaar, Jurist
armin.heinsaar@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

EUROOPA LIIDU JA KONKURENTSIÕIGUS

LEXTALi Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse tiimil on laiahaardeline kogemus kõigis Euroopa Liidu õiguse ja konkurentsiõigusega seotud küsimustes. Euroopa Liidu ja konkurentsiõigus muutub ettevõtete jaoks aasta-aastalt üha olulisemaks, mille tõttu mõjutab see valdkond ärimudeleid, toetuste saamist, omandamiste elluviimist, lepingute sõlmimist ning koostööprojektide planeerimist. Konkurentsiõiguse järgimine on ettevõtetele oluline, sest selle rikkumine võib tuua endaga kaasa suured trahvid, tsiviilnõuded või kriminaalvastutuse. Pakume klientidele terviklikku õigusnõu Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse küsimustes, sealhulgas:

 • Ennetavate abinõude väljatöötamine;
 • Lepingute ja ärimudelite ülevaatamine;
 • Konkurentsiõiguse, EL õiguse ja riigiabi reeglite selgitamine;
 • Esindus ja nõustamine mistahes toetustega seoses;
 • Koondumismenetlused;
 • Kaitse läbiotsimistes ja järelevalvemenetluses;
 • Esindus kohtumenetluses.

Margus Reiland, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
margus.reiland@lextal.ee
+372 56 905 001 | LinkedIn

Johanna Jürima, Jurist
johanna.jyrima@lextal.ee
+372 6400 250 |

Armin Heinsaar

Armin Heinsaar, Jurist
armin.heinsaar@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

LEXTAL nõustas klienti 500+ MEURi suuruses omandamise tehingus, sh ka koondumise loa saamisel.

LEXTAL nõustas klienti vaidluses EASi ja ministeeriumiga seoses 3,2+ MEURi suuruse struktuurfondi toetuse tagasinõudega, mille tulemusena tagastusnõuet ei esitatud.

LEXTAL nõustas online müügiga tegelevat klienti turgu valitseva seisundi järelevalvemenetluses, mis lõppes kliendi jaoks edukalt.

LEXTAL abistas kliente mitmete horisontaalsete koostööprojektide ellu viimisel ja edukal läbirääkimisel ametitega.

LEXTAL nõustas kliente mitmes kartelli kriminaalmenetluses, mis on klientide jaoks edukalt lõppenud.

FINTECH JA WEB3

LEXTALi Fintech ja Web3 tiim pakub kõrgelt spetsialiseerunud õigusnõustamist, mis hõlmab digitaalsete finantsteenuste ja detsentraliseeritud veebi õiguslikke aspekte. Meie spetsialistidel on pikaajaline kogemus ning laiahaardeline ekspertiis selles innovaatilises ja kiiresti arenevas valdkonnas. LEXTALi eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetset õigusnõu, aidata neil luua tugev õiguslik raamistik ning hõlpsasti navigeerida Fintechi ja Web3 valdkonna keerulises õigusmaastikus.

Fintech õigusteenuste hulka kuuluvad:

 • Regulatiivsete õigusaktide osas nõustamine ja vastavuse tagamine;
 • Litsentsimisega seotud küsimused;
 • Virtuaalsete finantsvarade ja krüpto valuutade õiguslikud aspektid;
 • ICO projektide ja plokiahela arendajate nõustamine;
 • Maksetehnoloogiate, laenuteenuste ja investeerimisplatvormide õiguslikud küsimused;
 • Intellektuaalomandi õiguste nõustamine;
 • Järelevalve asutustega suhtlemine ja läbirääkimine.

Web3 õigusteenuste hulka kuuluvad:

 • Krüptoraha, plokiahela ja detsentraliseeritud rakenduste õiguslik regulatsioon;
 • Andmekaitse ja privaatsuse küsimused;
 • Regulatiivsete nõuete täitmine detsentraliseeritud veebis.

Rauno Kinkar, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
rauno.kinkar@lextal.ee
+372 56 645 629 | LinkedIn

Henri Ratnik, Vandeadvokaat
henri.ratnik@lextal.ee
+372 5621 2613 | LinkedIn

Dan-Erik Roosve, Advokaat
dan-erik.roosve@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

IT, IP ja ANDMEKAITSE

LEXTALi IT, IP ja andmekaitse tiim omab laialdast rahvusvahelist kogemust ning pakub ekspertteenuseid klientidele intellektuaalse omandi, IT ja andmekaitse õiguse valdkonnas. Oleme tuntud innovaatiliste lahenduste nõustajad ning oma kliente esindades saavutanud märkimisväärseid edulugusid. Meie eesmärk on pakkuda selget, asjakohast ja tulemuslikku õigusnõustamist, mis aitab meie klientidel kaitsta oma intellektuaalset omandit, järgida õiguslikke nõudeid ning saavutada edu kiiresti arenevas digitaalses keskkonnas.

IT, IP ja andmekaitse teenuste hulka kuulub:

 • Intellektuaalse omandi õigusnõustamine – kaubamärgid, autoriõigus, patendikaitse, litsentsilepingud, vaidluste lahendamine;
 • IT-õigus – IT-lepingud, veebilehed, tarkvara;
 • Andmekaitse õigusnõustamine – isikuandmete kaitse, privaatsussätted, reeglite rikkumised, järelevalve asutustega suhtlemine ja läbirääkimine, andmekaitse audit.

Rauno Kinkar, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
rauno.kinkar@lextal.ee
+372 56 645 629 | LinkedIn

Henri Ratnik, Vandeadvokaat
henri.ratnik@lextal.ee
+372 5621 2613 | LinkedIn

Dan-Erik Roosve, Advokaat
dan-erik.roosve@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

LEXTAL viis Eesti Vabariigi tellimusel läbi kübervaldkonna õigusanalüüsi ja uuris valdkonda reguleerivaid siseriiklikke õigusakte, tuues välja probleemkohad ning tehes ettepanekuid õigusaktide täiendamiseks. Tegemist on seni mahukaima küberruumi õigust puudutava analüüsiga Eestis.

LEXTAL nõustab rahvusvahelist tehnoloogiaettevõtet STARSHIP Technologies autonoomsete tehnoloogiate turule toomisel. STARSHIP arendab ning toob Eesti ja välisriikide turule autonoomseid pakiroboteid. LEXTAL nõustab STARSHIPI jooksvalt uudsete tehnoloogiate kasutuselevõtmisel tõusetuvate õiguslike küsimuste osas kõigis õigusvaldkondades.

LEXTAL koostas kasutustingimused Eesti disainmööbli e-poele Furgner. LEXTAL nõustab igapäevaselt veebikaubanduse ning –teenindusega tegelevaid ettevõtjaid. LEXTALi andmekaitse ja IT meeskond on seejuures koostanud kasutus- ja privaatsustingimusi lugematule arvule veebikeskondadele.

LEXTAL esindas Osaühingut Joost-Level edukalt kaubamärgivaidluses. Levelzone (uus nimi: Loverte) internetikaubamaja oli alusetult uurimise all, kui konkurent oli süüdistanud seda võltsitud kaupade müügis. LEXTAL esindas Levelzone’i edukalt kriminaalmenetluses ning hiljem Levelzone’le uurimisega põhjustatud kahju väljanõudmisel summas 21 000 eurot.

KESKKONNAÕIGUS JA PLANEERIMINE

LEXTALi keskkonnaõiguse ja planeerimise tiim pakub laiaulatuslikku abi keskkonna ja planeerimisega seotud küsimustes ja probleemides. Meie kliendbaasi kuuluvad muuhulgas nii üksikisikud, keskkonnaorganisatsioonid, arendajad, tootjad, jäätmekäitlejad kui ka kohalikud omavalitsused. Koostöös vastava valdkonna ekspertidega suudab meie laia kogemusega tiim käsitleda mitmekülgseid väljakutseid keskkonnaõiguse ja planeerimise valdkonnas. LEXTALi eesmärk on pakkuda klientidele selget ja asjakohast õigusnõu, mis aitab neil saavutada ootuspäraseid eesmärke ja kaitsta oma huve – olgu tegemist keeruliste õiguslike nõuete selgitamisega või vajadusega esindada kliente haldusvaidlustes.
Meie ekspertiisi kuuluvad mitmed teenused, sealhulgas:

 • Esindus haldusorganites;
 • Läbirääkimised uute projektide elluviimisel;
 • Esindus kohaliku kogukonnaga suhtluses;
 • Keskkonnavastutus;
 • Regulatsioonid ja load;
 • Haldusvaidlused.
Margus Reiland2

Margus Reiland, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
margus.reiland@lextal.ee
+372 56 905 001 | LinkedIn

Johanna Jürima2

Johanna Jürima, Jurist
johanna.jyrima@lextal.ee
+372 6400 250 |

Armin Heinsaar

Armin Heinsaar, Jurist
armin.heinsaar@lextal.ee
+372 6400 250

Referentsid

KINDLUSTUS JA KAHJUHÜVITISED

LEXTALi advokaadibüroo on tuntud oma tunnustatud ja kogenud meeskonna poolest, kes on spetsialiseerunud kindlustusõiguse ja kahjuhüvitiste valdkonnas. Meie kindlustusõiguse tiimi juht, vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik, on Eestis ainus doktorikraadiga kindlustusõiguse ekspert, nimekas kindlustusõiguse õppejõud ning on avaldanud mitmeid raamatuid ja teadusartikleid nii Eestis kui välismaal. LEXTAL on korduvalt nimetatud kindlustusõiguse ja edasikindlustusõiguse valdkonnas rahvusvaheliselt parimate hulka.

Aastate jooksul oleme osalenud mitmete suurte ja oluliste kindlustusvaidluste lahendamisel ning omandanud laialdased teadmised kindlustusõigusest. Oleme koostanud arvukalt kindlustustingimusi ning nõustanud kindlustusseltse ja kindlustusmaaklereid erinevates protsessides, sealhulgas portfelli üleandmise küsimustes. Oleme edukalt lahendanud edasikindlustusega seotud küsimusi ja aitame klientidel nõuda kahjuhüvitist erinevate sündmuste korral, nagu liiklusõnnetused, ravivead, tööõnnetused, olmeõnnetused, tootjavastutuse ja kuriteo ohvriks langemised.

Meie teenuste hulka kuulub:

 • Nõustamine kindlustussuhete loomisel ja kujundamisel, sealhulgas piiriülesed kindlustussuhted;
 • Nõustamine kindlustuslepingute tõlgendamisel;
 • Esindamine kindlustusega seotud vaidlustes;
 • Esindamine tagasinõudeid puudutavates küsimustes;
 • Komplekssete kindlustuspettuste uurimine ja tõendite kogumine;
 • Kindlustusseltsi või kindlustusmaakleri asutamine;
 • Kindlustustingimuste koostamine;
 • Kindlustusõiguse alane compliance;
 • Kohustusliku vastutuskindlustuse osapoolte esindamine (notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid).
Olavi-Jüri Luik1

Olavi-Jüri Luik, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
olavi-jyri.luik@lextal.ee
+372 50 97 543 | LinkedIn

Kadi Saluste2

Kadi Saluste, Vandeadvokaat
kadi.saluste@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Getter Ulla

Getter Ulla, Advokaat
getter.ulla@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

LEXTALi partner Olavi-Jüri Luik kaitses kindlustusõiguses doktoritöö, milline on esimene selle valdkonna doktoritöö Eestis viimase 70 aasta jooksul.

LEXTAL esindas klienti edukalt ca 700 000 euroses nõudes rahvusvahelise krediidikindlustuse kindlustusandja vastu.

LEXTAL nõustas kindlustusandjat tüüptingimuste koostamisel.

LEXTALi partner Olavi-Jüri Luik nõustas kliendist kindlustusandjat vastutuskindlustuse-, kodukindlustuse-, veosekindlustuse-, ettevõttevarakindlustuse ja kaskokindlustuse tüüptingimuste koostamisel.

LEXTAL esindas edukalt kohtumenetluses korteriühistut seoses suure potentsiaalse kindlustusandja nõudega.

KINNISVARA JA EHITUS

LEXTALi kinnisvara ja ehituse tiim omab põhjalikke teadmisi ja ulatuslikku kogemust klientide nõustamisel mitmesugustes ehituse ja kinnisvaraõigusega seotud valdkondades. Meie spetsialistid on aidanud lahendada keerukaid õigusküsimusi ning lahendanud erinevaid ehitus- ja kinnisvaraprojektidega seotud vaidlusi. Lisaks on nad osalenud õiguse kujundamisel ja avaldanud mitmeid publikatsioone.

Põhinedes meie tugevale kompetentsile ja ulatuslikule kogemusele, pakume praktilisi ja tõhusaid lahendusi, mis aitavad ennetada ehitus- ja kinnisvaravaldkonnas tekkivaid probleeme ning lahendada vaidlusi. Meie eesmärk on pakkuda selget, otsest ja asjakohast õigusnõu, mis aitab meie klientidel saavutada oma eesmärke ning kaitsta oma huve ehitus- ja kinnisvara valdkonnas.

Meie teenuste hulka kuulub, kuid ei piirdu:

 • Nõustamine ehituse töövõtulepingutest tulenevates vaidlustes;
 • Kohtuvaidluste lahendamine seoses ehitus- ja kinnisvaraõigusega;
 • Nõustamine kinnisvara soetamise ja sellega seotud vaidluste osas;
 • Nõustamine projekteerimislepingutest tulenevates küsimustes.
Marge Männiko1

Marge Männiko, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
marge.manniko@lextal.ee
+372 6400 250

Karoli Unus (1)

Karoli Unus, Advokaat
karoli.unus@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

Partnerid Olavi-Jüri Luik ja Üllar Talviste esindasid edukalt klienti seoses Eesti Vabariigi poolse sooviga sundvõõrandada 365 ha maad kaitsepolügooniks. Tegemist on rohkem kui kolme Tallinna vanalinna suuruse maa-alaga. Esinduse tulemusel sõlmiti kliendile soodne müügitehing.

LEXTAL nõustas 24 miljonit eurot maksnud logistikakeskuse ehitamist ehituslepingu koostamisel. Marge Männiko nõustas Coop Eestit värskelt avatud uue ja moodsa logistikakeskuse ehituslepingu koostamisel. Uus logistika- ja büroohoone on enam kui 43 000-ruutmeertrine ja seda hakkab igas kuus läbima 25 miljonit ühikut kaupa.

LEXTAL nõustab BMGS Eesti filiaali Kakumäe jahisadama ehitamisel. BMGS ehitab välja Kakumäe jahisadama infrastruktuuri koos jahisadama hoonetega. Nõustasime klienti ehituslepingu sõlmimisel ning oleme kliendile partneriks õigusalastes küsimustes kogu ehitusprotsessi käigus.

LEXTAL aitas kliendil lahendada vaidlust seoses elumaja müüjaga. Abielupaarist kliendid ostsid elumaja Merirahu elamupiirkonda, kuid aja jooksul selgus, et maja põrandad vajuvad. Aitasime kliendil jõuda lahenduseni, kus müüja kulul probleem kõrvaldati.

LEXTAL esindas korteriühistut edukalt kohtuvaidluses, mis puudutas kolmanda isiku poolt paigaldatud seadeldiste poolt korteriomanikele ulatuslikult kahju tekitamist.

KRIMINAALMENETLUS

Karistusõiguslikud riskid esinevad igas õigus- ja ärivaldkonnas – konkurentsiõigusest ja ravimiõigusest kuni keskkonna- ja väärtpaberitehinguteni. LEXTALi kriminaalmenetluse tiim on nende kõigiga kokku puutunud ning omab kogemust nendega tegelemisel. Kriminaalmenetlus on nii regulatsioonilt kui ka praktikas väga spetsiifiline, mistõttu on oluline saada nõu just selles valdkonnas spetsialiseerunud vajalike teadmiste, oskuste ja kogemustega advokaatidelt. Meie tiimil on laialdased kogemused klientide edukal kaitsmisel majanduskuritegude toimepanemise süüdistuste vastu ning riskide maandamise nõustamisel. Kaitseme kliente kriminaalmenetlustes ja väärteomenetlustes ning meil on kogemusi ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumisel. LEXTALi eesmärk on pakkuda klientidele tõhusat ja professionaalset õigusnõu karistusõiguslike riskide maandamisel ning kaitsta nende õigusi ja huve kriminaalmenetlustes.

Meie karistusõiguse meeskonna pakutavad teenused hõlmavad järgmist:

 • Karistusõigusliku nõustamise pakkumine, sealhulgas karistusõiguslike riskide hindamine ja ennetamine erinevates ärivaldkondades;
 • Kliendi kaitsmine kriminaalmenetlustes ja väärteomenetlustes, sealhulgas menetluse juhtimine ja kaitsja rolli täitmine;
 • Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumise korral kliendi esindamine ja taotluse koostamine.
Oliver Nääs

Oliver Nääs, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
oliver.naas@lextal.ee
+372 6400 250

Elise Altroff

Elise Altroff, Advokaat
elise.altroff@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kristi Rande2

Kristi Rande, Vandeadvokaat
kristi.rande@lextal.ee
+372 51 50 091 | LinkedIn

Annabel Saluri

Annabel Saluri, Jurist
annabel.saluri@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

LEXTALi kliendi Lemminkäineni ja tema tegevjuhtide süüdistusasjas suurkelmuses loobus prokurör süüdistusest ja kaitsealused mõisteti seetõttu automaatselt täielikult õigeks. Tegemist on Eesti võistleva kriminaalkohtumenetluse praktikas tavatu menetlusotsusega, sest enamasti minnakse üldmenetluses n-ö lõpuni. Loobumine tähendas LEXTALi kliendi jaoks võitu. Tavatul moel tõstis kohus tehtud kohtuotsuses esile kaitse kvaliteetset tööd.

Nn maadevahetuse suurasjas saavutas LEXTAL kliendi vabanemise kriminaalvastutusest seoses mõistliku menetlustähtaja möödumisega. Isik oli ka ainsaks isikuks 8 kohtualuse hulgast, kes vabanes kriminaalvastutusest.

LEXTAL kaitses Tänavapuhastuse AS-i ja tema juhatajat kolmes kriminaalasjas, milliste raames heideti kliendile ette altkäemaksu andmist, konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimist ja valeütluste andmist. Altkäemaksu andmises süüdistuses saavutati õigeksmõistmine, konkurentsikuriteo süüdistuses menetluse lõpetamine otstarbekuse kaalutlusel ning valeütluste andmises kahtlustuses menetluse lõpetamine kuriteokoosseisu puudumise tõttu.

LEXTAL kaitsetöö tulemusena lõpetati Priit Willbachi suhtes kriminaalmenetlus kuriteokoosseisu puudumise tõttu väidetava omastamise kahtlustuses. Peale kriminaalasja materjalidega tutvumist esitas kaitsja taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks viidates asjaoludele, millised välistasid kuriteo esinemise meie kliendi tegevuses. Harvaesinevalt nõustus prokuratuur kaitsja argumentidega ning rahuldas kaitsja taotluse tuvastades, et Priit Willbachi tegevuses puudub kuriteokoosseis.

MAKSEJÕUETUS JA RESTRUKTUREERIMINE

LEXTALi maksejõuetuse ja restruktureerimise tiim omab laialdast kogemust võimalike lahenduste leidmisel finantsraskuste tekkimisel. Samuti nõustame ja esindame kliente ka pankrotimenetluses. Meie eesmärk on leida konstruktiivne ning tulemuslik lahendus.

Meie maksejõuetuse ja restruktureerimise meeskond pakub järgmisi teenuseid:

 • Nõustamine majandusliku ja tegevusliku ümberkorraldamise küsimustes – aitame klientidel hinnata nende äriseisundit ning anname nõu parima tegevusplaani valimisel. Olgu selleks kas äritegevuse taaselustamine, restruktureerimine või uued lahendused.
 • Likvideerimis- ja maksejõuetusküsimused – nõustame kliente likvideerimis- ja maksejõuetusküsimustes ning aitame leida parimad võimalikud lahendused finantsraskustega toimetulekuks.
 • Kohtus esindamine ja läbirääkimised – esindame kliente kohtus ja läbirääkimistel finantsraskustega seotud õiguslikes vaidlustes.
Magnus Braun1

Magnus Braun, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
magnus.braun@lextal.ee
+372 52 60 665 | LinkedIn

Ave-Ly Kõuts2

Ave-Ly Kõuts, Vandeadvokaat
ave-ly.kouts@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Oliver Grauberg (4)

Oliver Grauberg, Advokaat
oliver.grauberg@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kadi Saluste2

Kadi Saluste, Vandeadvokaat
kadi.saluste@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kristina Illak ruut

Kristina Illak, Jurist
kristina.illak@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Ksenia Kravtšenko (1)

Ksenia Kravtšenko, Vandeadvokaat / Partner
ksenia.kravtsenko@lextal.ee
+372 55 525 212| LinkedIn

Referentsid

MAKSUÕIGUS

LEXTALi maksuõiguse eksperdid nõustavad kliente nii siseriikliku ja rahvusvahelise maksustamise kui ka maksuplaneerimisega seotud küsimustes. Meil on põhjalik ettevalmistus, pikaajaline kogemus ja tugevad referentsid. Olgu tegemist maksuametiga suhtlemisega või keeruliste kohtuvaidlustega, pakume oma klientidele parimaid võimalikke lahendusi, mis vastavad nende spetsiifilistele vajadustele. LEXTALi eesmärk on anda oma klientidele selget ja asjakohast õigusnõu, mis aitab neil saavutada ootuspäraseid eesmärke ja kaitsta oma huve.

Meie eksperdid pakuvad mitmeid teenuseid, sealhulgas:

 • Maksunõustamine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
 • Maksuplaneerimine ja strateegiad;
 • Ettevõtete maksunduslik restruktureerimine;
 • Esindus ja suhtlus maksumenetlustes ja eelkontrollides;
 • Kohtuvaidlused.
Margus Reiland2

Margus Reiland, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
margus.reiland@lextal.ee
+372 56 905 001 | LinkedIn

Ants-Karu

Ants Karu, Vandeadvokaat / Partner
ants.karu@lextal.ee
+372 50 625 95 | LinkedIn

EDITED Olga

Olga Lavrova, Nõunik
olga.lavrova@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

Ants Karu esindas Philip Morris Eesti OÜ-d käibemaksuvaidluses. Kohtuvaidluse sisuks oli teenuse kasutamise koha mõiste sisustamine käibemaksuseaduses. Vaidlus lahenes kliendi kasuks Riigikohtus.

LEXTAL esindas Skanska EMV AS-i tulumaksuvaidluses. Kliendi kasuks Riigikohtus lõppenud vaidluse sisuks oli see, kas Skanska ettevõtlusega mitteseotud kuluks saab lugeda talle vargusega tekitatud varalist kahju.

LEXTAL esindas telekommunikatsioonikontserni Levicom aktsionäre tulumaksuvaidluses. Vaidluse all oli majandusliku tõlgendamise põhimõtte rakendamine olukorras, kus Levicomi aktsiate Tele2-le müümise eelselt paigutati need Hollandi holding-ettevõttesse. Vaidlused lõppesid klientidele tehtud maksuotsuste tühistamisega ringkonnakohtus.

LEXTAL esindas OÜ-d T.R.E.C. käibemaksuvaidluses. Vaidluse põhiküsimus oli, kas ostetud korteriomandid moodustasid ettevõtte, millisel puhul ostjal sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust ei ole. Riigikohus lahendas asja LEXTALi kliendi kasuks.

LEXTAL esindas Kadarbiku Köögivili OÜ-d vaidluses pakendiaktsiisi üle. Peamine vaidlusalune küsimus oli pakendiaktsiisiseaduse ühe sätte vastuolu Põhiseadusega. Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kolleegium tunnistas seadusesätte põhiseadusevastaseks.

MEDITSIINIÕIGUS

LEXTALi meditsiiniõiguse tiim pakub ulatuslikku nõustamist erinevates valdkondades seoses tervishoiuteenuste osutajate ja ravimikontsernide vastutusega, ravivigadega, ravimiuuringutega, ravimite seadusandliku regulatsiooniga või intellektuaalomandi kaitse ning ravi rahastamisega seotud küsimustega. Meie eksperdid on saavutanud murrangulist edu traditsioonilise meditsiiniõiguse piirides, edendades innovatsiooni valdkonda. Oleme aidanud kaasa uuenduslike lahenduste loomisele, näiteks vaktsiinikindlustuse ja tervishoiuteenuse osutajate kohustusliku vastutuskindlustuse osas.

Meie teenuste hulka kuuluvad:

 • Tervishoiuteenuse osutajale kehtestatud nõuded;
 • Tervishoiuasutuse ja tervishoiutöötaja vastutus, raviviga;
 • Dokumenteerimiskohustus;
 • Tervishoiuteenuse reklaami piirangud;
 • Lepingud tarnijate ja koostööpartneritega;
 • Ravimite tootmise, hulgi- ja jaemüügi nõuded ning tegevuspiirangud;
 • Terviseandmete kaitse;
 • Korruptsiooni vältimise reeglid meditsiinis.
Olavi-Jüri Luik1

Olavi-Jüri Luik, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
olavi-jyri.luik@lextal.ee
+372 50 97 543 | LinkedIn

Kadi Saluste2

Kadi Saluste, Vandeadvokaat
kadi.saluste@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Getter Ulla

Getter Ulla, Advokaat
getter.ulla@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

 

Referentsid

MEEDIA JA AU TEOTAMISE VAIDLUSED

LEXTALi meedia ja au teotamise vaidluste tiimil on laialdased kogemused meedia ning maine kaitsmisega seotud õigusküsimustes. Meie eesmärk on kaitsta klientide au ja head nime ning seista vastu alusetule mainekahjustamisele. Samas seisame ka selle eest, et sõna oleks vaba ning et ajakirjandust- ja sõnavabadust põhjendamatult ei piirataks. Meedia ja au teotamise vaidluste valdkonna juht Diana Minumets on kogenud ja tunnustatud meediaõiguse ekspert, kes on edukalt esindanud kliente mitmetes avalikkuse ette jõudnud vaidlustes.

Meie ekspertiisi kuuluvad:

 • Klientide esindamine meedia ja au teotamise vaidlustes tsiviilkohtumenetlustes;
 • Kohtueelsete läbirääkimiste pidamine ja vaidluste lahendamine meedia ja au teotamise valdkonnas;
 • Nõustamine meedia ja ajakirjandusega seotud õiguslike küsimuste osas;
 • Kaitsmine ajakirjandusvabaduse ja sõnavabaduse põhimõtete eest.
Diana Minumets

Diana Minumets, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
diana.minumets@lextal.ee
+372 51 86 376 | LinkedIn

Piia Kulm

Piia Raide, Vandeadvokaat
piia.raide@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Vanessa Kricere

Vanessa Kricere, Jurist
vanessa.kricere@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

Getulio Aurelio Fredo vs Mia Belle Trisna, kus endine jalgpallitreener süüdistas enda õpilast Mia Bellet valetamises tema seksuaalse ärakasutamise osas. Esimese astme kohus jättis treeneri hagi tervikuna rahuldamata (pole veel jõustunud).
https://sport.delfi.ee/artikkel/96047361/harju-maakohus-jattis-jalgpallitreener-getulio-hagi-mia-belle-trisna-vastu-rahuldamata

Margo Tomingas vs AS Eesti Meedia, Joosep Värk ja Risto Berendson, kus Postimehes avaldatud artikli eest pandi isiklikult vastutama ka artikli autoriteks olevad ajakirjanikud.
https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/11/29/ka-ajakirjanik-vastutab-oma-sonade-eest

Erik-Niiles Kross vs AS Äripäev, kus Äripäevalt mõisteti välja tavapärasest suurem mittevaralise kahju hüvitis. https://www.err.ee/571902/eerik-niiles-kross-voitis-kohtus-aripaeva

Janika Veski vs Katrin Lust ja AllMedia Eesti AS, kus Kuuuurija saates Janika Veski kohta avaldatud valeväited lükati ümber TV3 ekraanil.

Hubert Hirv vs Keskkriminaalpolitsei. Kohus kohustas KKP-d kustutama enda Facebooki lehelt Hubert Hirve kinnipidamist kajastava video, kuna see rikub süütuse presumptsiooni, ausa menetluse ja inimväärikuse põhimõtet.

Yana Toom vs Kaitsepolitseiamet. Kohus tuvastas, et Kaitsepolitseiamet avaldas Yana Toomi kohta Kaitsepolitseiameti 2011. aasta aastaraamatus õigusvastaselt ebaõigeid andmeid. Kohus kohustus Kaitsepolitseiametit aastaraamatust Yana Toomi kohta avaldatud andmeid kustutama.

Valeri Kovalenko ja Mihhail Gnidin vs Fjodor Berman, kus Berman lükkas tervel Äripäeva lehel valeväited ümber.

PANGANDUS JA FINANTS

LEXTALi pangandus- ja finantsõiguse tiim pakub klientidele kvaliteetset õigusnõustamist pangandus- ja finantsvaldkonna tehingutes ning projektides. Meie eesmärk on aidata nii finantseerijaid kui ka laenu taotlejaid rahastamistehingute, õigusauditite, laenude restruktureerimise, projektide finantseerimise ja muude oluliste küsimuste korral. Lisaks tegutseb LEXTAL ka tagatisagendina ja on NASDAQ First North nõustajaks.

Meie teenuste hulka kuuluvad:

 • Finantseerimistehingute nõustamine, sealhulgas keerukad mezzanine laenud ning tagatisstruktuurid;
 • Emitentide nõustamine võla- ja kapitaliinstrumentide väljalaskmisel, pakkumisel ja noteerimisel;
 • Kohustuslike ja vabatahtlike ülevõtmispakkumiste nõustamine;
 • Nõustamine pangandus- ja finantsõiguse teemalistes projektides, sh finantsteenuste ärimudelite analüüs seoses tegevuslubade vajalikkusega;
 • Finantseerimistehingutega seotud õigusauditite läbiviimine;
 • Laenude restruktureerimise alane nõustamine;
 • Koostöö finantsjärelevalveasutustega.
Kristi Sild1

Kristi Sild, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
kristi.sild@lextal.ee
+372 51 17 727 | LinkedIn

Kaisa_Maria Kubpart2

Kaisa-Maria Kubpart, Advokaat
kaisa-maria.kubpart@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

LEXTAL nõustas Skandinaviska Enskilda Banken AB-d, teisi panku ja mitmeid institutsionaalseid investoreid seoses 500,000,000 EUR finantseerimistehinguga Advenile (sündikaatlaen ja võlakirjad). Adven on juhtiv energia- ja veeteenuste pakkuja Põhjamaades ja Balti riikides. LEXTAL töötas koos Allen & Overyga (Inglise õigus) ning Castren & Snellmaniga (Soome õigus). LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu.

LEXTAL nõustas Santander Bank Polskat ja teisi panku seoses 120,000,000 EUR sündikaatlaenuga vineeritootmise kontsernile Paged. Töötasime koos advokaadibürooga White & Case. LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu.

LEXTAL oli Eestis kohalikuks nõustajaks AS-i IuteCredit Europe ainuomanduses oleva, Luksemburgis asutatud ja tegutseva tütarettevõtja, IuteCredit Finance SA poolt tagatud senior võlakirjade emissioonil kogusummas 40MEUR.

LEXTAL nõustas Bank Zachodni WBK S.A.-d (Santander Group) seoses Eesti ettevõtte ühinemisega Ida-Euroopas tegutsevale finantsteenuste kontsernile antud 18MEUR laenulepinguga.

LEXTAL nõustas BPM Capitali seoses BPM Mezzanine Fundi poolse finantseerimistehinguga. BPM Mezzanine Fund rahastas Markit Holding AS-i juhtkonnapoolset väljaostu vähemusosanik Ambient Sound Investmentsilt.

LEXTAL nõustas rahvusvahelist tarbijalaenuühingut Aasa Global 30MEUR investeeringu kaasamisel.

LEXTAL nõustas rahvusvahelist tarbijalaenuühingut AS-i IuteCredit Europe noteerimata võlakirjade emissiooni läbiviimisel. LEXTAL koostas AS-ile IuteCredit Europe võlakirjade tingimused ning aitas lahendada kõiki emissiooniga seotud õiguslikke küsimusi. Võlakirju on seni emiteeritud 5MEUR ulatuses. IuteCrediti kontserni peakontor asub Eestis, finantsteenuseid osutatakse Moldovas ja Albaanias.

PEREKONNAÕIGUS

LEXTALi perekonnaõiguse tiim pakub mitmekülgseid õigusteenuseid seoses keerukate suhetega, eeskätt just perekondlike suhetega seotud küsimustes. Meie spetsialiseerunud advokaadid omavad ulatuslikku kogemust ning on pühendunud klientide vajaduste täitmisele. Pakume professionaalset ja tundlikku õigusabi keerulistes oludes, et aidata tagada perekonna heaolu ja  kaitse.

Meie teenuste hulka kuuluvad:

 • Abieluvaralepingute sõlmimine ja vara jagamine abielu lõppemisel;
 • Hooldusõiguse, suhtluskorra ja elatisega seotud küsimuste lahendamine;
 • Laste isiku- ja varahoolduse ning eestkostega seotud nõustamine;
 • Piiriüleste lahutuste ja rahvusvahelise lapseröövi juhtumite esindamine.
Olavi-Jüri Luik1

Olavi-Jüri Luik, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
olavi-jyri.luik@lextal.ee
+372 50 97 543 | LinkedIn

Kadi Saluste2

Kadi Saluste, Vandeadvokaat
kadi.saluste@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Getter Ulla

Getter Ulla, Advokaat
getter.ulla@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

 

Referentsid

PÄRIMISÕIGUS

Advokaadibüroo LEXTAL eksperdid omavad põhjalikku teadmisi ja ulatuslikku kogemust keerukate pärimisküsimuste lahendamisel: alates testamendi koostamisest kuni klientide huvide kaitsmiseni kohtus.

Pakume optimaalseid lahendusi, mis võtavad arvesse juhtumi kõiki aspekte. Lisaks juhtumi konkreetsetele juriidilistele aspektidele, arvestame ka iga asja sügavalt isikliku taustaga.

Meie lähenemine on praktiline, kuid põhjalik: selgitame välja kliendi soovid ja vajadused, analüüsime võimalusi ja aitame valida kõige tõhusama ja sobivaima lahenduse. Igasse juhtumisse suhtume suure hoolsusega, tagades, et meie kliendid on igas etapis hästi esindatud ja informeeritud.

LEXTALis mõistame, et meie kliendid otsivad selgust ja täpsust pärimisküsimustes. Meie eesmärk on pakkuda neile täpselt seda, tõhusalt ja professionaalselt lahendades kõik pärandiga seotud probleemid.

Urmas Ustav

Urmas Ustav
Vandeadvokaat / Partner
urmas.ustav@lextal.ee
+372 50 48 341 | LinkedIn

Aljona Burova1

Aljona Burova, Vandeadvokaat
aljona.burova@lextal.ee
+372 6400 277 | LinkedIn

Referentsid

RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

LEXTALi rahvusvahelise eraõiguse tiim pakub klientidele laiaulatuslikku õigusnõustamist rahvusvahelises õiguses. Oleme oma klientidele suureks abiks välisriikidega seotud projektide asjus ning aitame neil navigeerida keerukates olukordades, kus riigiti võivad erinevad õigussüsteemid omavahel põrkuda või vastanduda.

Eesti advokaadibüroode hulgast paistame silma rahvusvaheliselt laia haarde poolest ning tänu meie ülemaailmsele partnerivõrgustikule suudame kiiresti leida sobiva õigusnõustaja igast välisriigist, tagades meile võimekuse efektiivselt keerukaid ülesandeid lahendada. Rahvusvahelise eraõiguse kohaldamisel teeme tihedat koostööd siseriikliku õiguse spetsialistidega, et pakkuda oma klientidele parimat võimalikku tuge kõigis projekti etappides.

Meie rahvusvahelise õiguse osakond pakub abi mitmetes olukordades, sealhulgas:

 • Eesti klientide ärisuhetes välisriigi partneritega – rahvusvahelised müügitehingud, kaubavedu, lepingu rikkumisest ja kahju tekitamisest tulenevate nõuete esitamine välisriikide kohtutesse;
 • Eesti äriühingute laienemine teistesse jurisdiktsioonidesse või osaluse omandamine välisriigi äriühingutes;
 • Välisinvesteeringute käsitlemine Eestis ja vastupidiselt.
Ksenia Kravtšenko (1)

Ksenia Kravtšenko, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
ksenia.kravtsenko@lextal.ee
+372 55 525 212| LinkedIn

Aljona Burova

Aljona Burova, Vandeadvokaat
aljona.burova@lextal.ee
+372 6400 277 | LinkedIn

Referentsid

RIIGIHANKED

LEXTALi riigihangete meeskond pakub klientidele igakülgset õigusnõustamist alates riigihangete korraldamisest kuni esindamiseni hankevaidlustes. Meie tiimi kuuluvad eesti parimad ja kogenumad hankespetsialistid, kes on andnud märkimisväärse panuse Eesti hankealase õiguskirjanduse loomisele ning õiguspraktika kujundamisele. LEXTALi riigihangete valdkonna juht vandeadvokaat Diana Minumets on Eesti üks tunnustatumaid hankespetsialiste, keda oodatakse esinema hankekonverentsidele ning erinevatele hanketeemalistele seminaridele ja koolitustele.

Meie teenuste hulka kuuluvad:

 • Hangete korraldamise ja läbiviimise nõustamine;
 • Esindamine hankevaidlustes;
 • Ennetav õigusnõustamine hanke korraldamise või osalemisega seotud; probleemide ja vaidluste ennetamiseks.
Diana Minumets

Diana Minumets, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
diana.minumets@lextal.ee
+372 51 86 376 | LinkedIn

Piia Kulm

Piia Raide, Vandeadvokaat
piia.raide@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Vanessa Kricere

Vanessa Kricere, Jurist
vanessa.kricere@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

LEXTAL osales Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Elroni poolt uute rongide ostmise ettevalmistamisel, valmistades ette hankedokumendid ning esindades vaidlustes nii rongide ostmise üle kui liiniveo lepingu sõlmimise üle.

 

Eesti Vabariik sõlmis mahuka raamlepingu hankides IT teenust. Tekkisid vaidlused arendajatega ning LEXTAL nõustas Sotsiaalministeeriumit kompromissilahenduseni jõudmiseni ja kuni projekti lõpuleviimiseni.

 

LEXTAL nõustas ettevalmistamisest kuni elluviimiseni Tallinna Linnatranspordi AS-i hankemenetlusi, millega osteti uued trammid ja bussid. Samuti trammiteede ehitamise projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

 

LEXTAL-i nõustamisel sõlmiti kontsernileping. LEXTAL on tuntud keerukate hangete läbiviimise nõustaja. Kaks ehitusettevõtjat pöördusid LEXTALi poole palvega reguleerida pakkujate omavahelised suhted ühispakkumuse koostamisel ja täitmisel.

 

LEXTAL nõustab teadus- ja arendusprojektide elluviimist. LEXTAL on abistanud Eesti Teadusagentuuri projektide sõnastamisel ja hinnangu andmisel projektide sobivusest hankeerandi regulatsiooniga.

STRATEEGILINE NÕUSTAMINE

LEXTALi strateegilise nõustamise tiim on pühendunud ettevõtjate abistamisele strateegiliste otsuste tegemisel ning äriprotsesside juhtimisel. Meie kliendid tegutsevad nii Eestis, Baltikumis kui ka üle kogu maailma. Koostöös usaldusväärsete partneritega enam kui 200 riigis aitame kliente nende lennukate plaanide kujundamisel ja elluviimisel, samuti väljakutsete lahendamisel kõikjal maailmas.

Meie strateegilise nõustamise tiim on abiks:

 • Strateegiliste äriotsuste toetamisel – anname klientidele nõu strateegiliste otsuste tegemisel, et aidata neil saavutada oma ärieesmärke ning arvestada olulisi õigus- ja äriküsimusi;
 • Varade ja ettevõtete müügil – nõustame vara ja ettevõtete müügi osas, sealhulgas partnerite leidmisel, tehingute struktureerimisel, läbirääkimistel ja lepingute väljatöötamisel;
 • Investeeringute ja kapitali kaasamisel – abistame investeeringute kaasamisel, kapitali struktureerimisel ning rahastamisvõimaluste analüüsimisel;
 • Rahvusvahelises koostöös – aitame klientidel ehitada või arendada efektiivset ja tulemuslikku tegevust mistahes maailma riigis, laieneda uutele turgudele, teha koostööd välispartneritega ja tegeleda rahvusvaheliste äriprobleemidega;
 • Äriarenduses – nõustame äri laiendamisel, uutele turgudele või ärivaldkondadesse laienemisel ning aitame kujundada tõhusaid äristrateegiaid.
Urmas Ustav

Urmas Ustav, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
urmas.ustav@lextal.ee
+372 50 48 341 | LinkedIn

Anna Petrova
Anna Petrova, Advokaat
anna.petrova@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

TRANSPORT, LOGISTIKA, EKSPEDEERIMINE JA MERENDUS

LEXTAL pakub professionaalset õigusnõustamist transpordi-, logistika-, ekspedeerimise ja merenduse valdkonnas. Meie tiim omab laialdast kogemust ning tunneb seda valdkonda süvitsi, mis võimaldab meil aidata oma klientidel saavutada seatud eesmärgid ja kaitsta nende huve. Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset õigusnõustamist ning luua väärtust klientidele, aidates neil navigeerida keerulistes õigusküsimustes ja saavutada soovitud eesmärgid transpordi-, logistika-, ekspedeerimise ja merenduse valdkonnas.

Meie teenused hõlmavad:

 • Transpordiõiguse nõustamist – kaubaveo, reisija- ja ühistranspordiga seotud küsimused;
 • Logistika- ja ekspedeerimisnõustamist – kaupade ladustamist, tolliprotseduure ja reisijateveoteenuseid;
 • Tulevikku suunatud õiguslikke lahendusi seoses nutikate autode, sõidujagamisplatvormide ja isejuhtivate sõidukitega;
 • Transpordiinfrastruktuuriga seotud õigusnõustamist lennujaamade, sadamate, raudteede ja maanteede valdkonnas;
 • Merendusõiguslikku nõustamist sadamaoperaatoritele, laevaomanikele, prahtijatele, finantseerijatele ja kindlustusandjatele;
 • Tsiviil-, haldus- ja vahekohtumenetluste esindamist transpordi- ja merendusalastes vaidlustes;
 • Õigusnõustamist transpordi- ja merenduskindlustusega seotud küsimustes.
Ksenia Kravtšenko (1)

Ksenia Kravtšenko, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
ksenia.kravtsenko@lextal.ee
+372 55 525 212| LinkedIn

 

Kadi Saluste2

Kadi Saluste, Vandeadvokaat
kadi.saluste@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Getter Ulla

Getter Ulla, Advokaat
getter.ulla@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

 

Olavi-Jüri Luik1

Olavi-Jüri Luik, Vandeadvokaat / Partner
olavi-jyri.luik@lextal.ee
+372 50 97 543 | LinkedIn

Referentsid

TÖÖÕIGUS

LEXTALi tööõiguse tiim nõustab ja esindab kliente – nii tööandjaid kui ka töötajaid, erinevates töösuhetega seotud küsimustes. Meie teenused hõlmavad nõustamist töösuhete elutsükli kõikides etappides, läbirääkimisi ning samuti esindame vajadusel oma kliente ka töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Meie tööõiguse meeskond pakub järgmisi teenuseid:

 • Töölepingud ja töösuhte dokumendid – koostame ja vaatame üle töölepinguid, juhtimislepinguid ning muid töötamist puudutavaid dokumente, tagades nende vastavus kehtivatele õigusaktidele ning klientide individuaalsetele vajadustele. Meie kompetents hõlmab ka rahvusvahelist töötamist.
 • Motivatsioonipaketid – abistame tööandjaid motivatsioonipakettide vormistamisel, sh optsiooniprogrammide väljatöötamisel
 • Töösuhete lõpetamine ja kollektiivsed koondamised – abistame kliente töösuhete lõpetamise protsessides sh kollektiivsete koondamistega, pakkudes nõustamist töölepingute lõpetamise vormistamisel, läbirääkimistel töötajate esindajatega ning vajadusel esindame oma kliente töövaidluskomisjonis või kohtus.
 • Vilepuhujate regulatsioon – nõustame kliente nii öelda vilepuhujate kaitse direktiivi ülevõtmisega seotud sammudes ning lisaks vajalike juhendite väljatöötamisele, pakume kaebuste esitamise teabekanali lahendust.
 • Töösuhete õigusaktide nõustamine – pakume nõu ja selgitusi seoses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega, sealhulgas töölepingu seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse ning soolise võrdõiguslikkuse seadusega.
Kristi Sild1

Kristi Sild, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
kristi.sild@lextal.ee
+372 51 17 727 | LinkedIn

Kaisa_Maria Kubpart2

Kaisa-Maria Kubpart, Advokaat
kaisa-maria.kubpart@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

LEXTALi vaidluste lahendamise tiim on tuntud edukate lahendite poolest keerulistes vaidlustes. Nõustame ja esindame kliente nii tsiviilkohtumenetlustes kui ka arbitraažimenetlustes. Seisame nende õiguste ja huvide eest ning proovime leida parima lahenduse erinevatele vajadustele, ennetades pikki ja kulukaid kohtuvaidlusi. Meie eesmärk on leida parim võimalik lahendus, mis rahuldaks kõiki osapooli ning aitaks vältida pikaajalisi ja kulukaid kohtuvaidlusi.

Meie vaidluste lahendamise tiim nõustab järgmistes valdkondades:

 • Kohtumenetlus ja arbitraaž – esindame kliente nii Eesti kohtutes kui ka arbitraažimenetlustes, püüdes saavutada parimad võimalikud tulemused.
 • Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus – omame pikaajalist kogemust Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlustes ning tagame klientide huve ka rahvusvahelisel tasandil.
Magnus Braun1

Magnus Braun, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
magnus.braun@lextal.ee
+372 52 60 665 | LinkedIn

Ave-Ly Kõuts2

Ave-Ly Kõuts, Vandeadvokaat
ave-ly.kouts@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Oliver Grauberg

Oliver Grauberg, Advokaat
oliver.grauberg@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kadi Saluste2

Kadi Saluste, Vandeadvokaat
kadi.saluste@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Kristina Illak ruut

Kristina Illak, Jurist
kristina.illak@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

Üllar Talviste ja Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė esindavad Baltikumi regiooni suurimat vesiehitusettevõtjat BMGS-i Stockholmi Arbitraažikohtus.

LEXTAL kohtutiim partner Olavi-Jüri Luik juhtimisel, esindab Eesti ühes enim kajastatud n-ö Autorollo vaidluses kriminaalmenetluses kannatanust võlausaldaja Port One OÜ-d ja tsiviilkohtumenetluses pankrotihaldureid. Vastava kohtutiimi juhtimisel viidi läbi kohtueelne asjaolude tuvastamine, mis Autorollos juhtus, ja vajalike tõendite kogumine.

Üllar Talviste esindab Unicredit Bank Münchenit Werol kontserni ettevõtete pankrotimenetlustes ja seonduvates tsiviilvaidlustes.

LEXTAL saavutas võlausaldajate eest „peidetud“ vara tagastamise. LEXTALi kohtutiim eesotsas Urmas Ustavi ja Rainer Ratnikuga saavutas võõrandatud vara eest hüvitise maksmise võlausaldajatele meedias korduvalt käsitletud Rumeeniasse võlausaldajate rahadega ebaselge väärtusega investeeringuid teinud äriühingut juhtinud isiku pankrotimenetluses.

LEXTAL esindas klienti edukalt kinnistu tagasiostuõiguse vaidluses. Magnus Brauni ja Urmas Ustavi esindatud klient sai kohtuvaidluse tulemusel tagasi kinnistu ja talle hüvitati üüritulu.

ÜHINGUÕIGUS JA TEHINGUD

LEXTALi ühinguõiguse ja tehingute tiim aitab väga erineva suurusega kliente – rahvusvahelistest korporatsioonidest keskmiste kuni väikeste ettevõteteni. Meie teenused aitavad klientidel saavutada oma ärieesmärke ja tagada juriidilise toimimise ning struktuurilise tõhususe. Oleme valmis pakkuma tuge äriõiguse valdkonnas, hoolimata tehingute suurusest või keerukusest.

Meie äriõiguse tiim pakub järgmisi teenuseid:

 • Ettevõtete ostud ja müügid – abistame kliente ettevõtete ostu ja müügi ning muude ühinemis- ja omandamistehingute läbiviimisel, sealhulgas lepingute koostamisel, läbirääkimistel, õigusliku due diligence’i  läbiviimisel ning tehingute struktureerimisel.
 • Äriühingute asutamine ja korporatiivstruktuuride loomine – nõustame kliente äriühingute asutamisel ja korporatiivstruktuuride loomisel ning õigusliku raamistiku kujundamisel, sealhulgas ettevõtete asutamisel, aktsionäride või osanike lepingute koostamisel ja vajalike õiguslike dokumentide haldamisel.
 • Aktsionäride ja osanike õigused ning lepingud – anname nõu aktsionäride ja osanike õiguste, vastutuse ja lepingute küsimustes.
 • Juhatuse liikme(te) vastutus – nõustame kliente juhatuse liikmete vastutuse ja kohustuste küsimustes ning aitame tagada nende tegevuse vastavuse õiguslikele nõuetele.
 • Konkurentsiõigus – pakume nõustamist konkurentsiõiguse valdkonnas, sealhulgas konkurentsipiirangute, koondumiste ja muude konkurentsiga seotud küsimuste korral ning esindame kliente suhtluses riigiasutustega.
Ants Karu1

Ants Karu, valdkonna juht
Vandeadvokaat / Partner
ants.karu@lextal.ee
+372 50 625 95 | LinkedIn

Martin Nikolajev, Advokaat
martin.nikolajev@lextal.ee
+372 6400 250 | LinkedIn

Referentsid

LEXTAL nõustas TB Grupp OÜ-d konveierteenuse, -hoolduse ja – komponentide pakkuja Technobalt Eesti OÜ müümisel Micheline grupile.  LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu.

LEXTAL nõustas Armadio OÜ Port One Groupi (PortOne OÜ, PortOne Poola ja State Port Group (Leedu); müümist Euroopa juhtivale maanteetranspordi ja logistikafirma DKV Mobility Groupile. LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu.

LEXTAL nõustas Tipu Grupp OÜ-d AS Raunistali müügil Eesti Energia tütarfirma Enefit Green AS-ile, kes arendas Purtse tuuleparki Ida-Virumaal. LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu.

LEXTAL nõustas Santander Bank Polskat ja teisi panku seoses 120,000,000 EUR sündikaatlaenuga vineeritootmise kontsernile Paged. Töötasime koos advokaadibürooga White & Case. LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu.

LEXTAL nõustas Skandinaviska Enskilda Banken AB-d, teisi panku ja mitmeid institutsionaalseid investoreid seoses 500,000,000 EUR finantseerimistehinguga Advenile (sündikaatlaen ja võlakirjad). Adven on juhtiv energia- ja veeteenuste pakkuja Põhjamaades ja Balti riikides. LEXTAL töötas koos Allen & Overyga (Inglise õigus) ning Castren & Snellmaniga (Soome õigus). LEXTALi meeskonda juhtis partner Ants Karu.

LEXTAL nõustas müüjaid Premium 7 tanklate müümisel Circle K-le (Statoil).

LEXTAL nõustas Bank Zachodni WBK S.A.-d (Santander Group) seoses Eesti ettevõtte ühinemisega Ida-Euroopas tegutsevale finantsteenuste kontsernile antud 18MEUR laenulepinguga.

LEXTAL nõustas BPM Capitali seoses BPM Mezzanine Fundi poolse finantseerimistehinguga. BPM Mezzanine Fund rahastas Markit Holding AS-i juhtkonnapoolset väljaostu vähemusosanik Ambient Sound Investmentsilt.

LEXTAL nõustas rahvusvahelist tarbijalaenuühingut Aasa Global 30MEUR investeeringu kaasamisel.

LEXTAL nõustas rahvusvahelist tarbijalaenuühingut AS-i IuteCredit Europe noteerimata võlakirjade emissiooni läbiviimisel. LEXTAL koostas AS-ile IuteCredit Europe võlakirjade tingimused ning aitas lahendada kõiki emissiooniga seotud õiguslikke küsimusi. Võlakirju on seni emiteeritud 5MEUR ulatuses. IuteCrediti kontserni peakontor asub Eestis, finantsteenuseid osutatakse Moldovas ja Albaanias.

LEXTAL nõustas Marsalis Metall OÜ-d Loksa laevatehase ostmisel. Metallkonstruktsioone ja betoonelemente tootev Marsalis ostis Loksa laevatehase.