Võlausaldaja, ole tähelepanelik! Kas teadsid, et olenemata sellest, et sul on võlgniku vastu nõuded, võidakse sind teavitamata võlgu olev ühing ootamatult registrist kustutada? Mida teha, kui võlgnik ongi registrist juba kustutatud?

Sel aastal jõustunud äriregistri seadus annab registripidajale võimaluse kustutada äriühing registrist lihtsustatud korras, kui ühing on jätnud esitamata majandusaasta aruande või ei ole määranud kontaktisikut, kui tal on kohustus selline isik määrata. Vältimaks olukorda, kus võlgnik järsku haihtub, koondan siia mõned näpunäited, mida järgida.

Tee kindlaks, kas võlgnikul on registritest nähtuvat vara

Kui majandusaasta aruanne on esitamata või kontaktisik määramata, siis esimene kustutamist välistav asjaolu on ühingul registritest nähtuva vara olemasolu. Juhul, kui kinnistusraamatust, laevakinnistusraamatust, äriregistrist või Eesti väärtpaberite registrist nähtub võlgnikul olevat vara, ei tohi teda registrist kustutada.

Küll aga peab siinkohal arvestama, et kui võlgnik registritest nähtuva vara võõrandab, võib olukord muutuda – sellistest võõrandamistest võlausaldajaid eraldi ei teavitata. See tähendab, et kui ühel päeval võlgniku tausta kontrollides võib olla olukord üks, siis järgmisel hoopis teine.

Hoia Ametlikel Teadaannetel silm peal

Ametlikud Teadaanded on riigi poolt hallatav elektrooniline väljaanne. Leheküljel www.ametlikudteadaanded.ee avaldatakse teateid, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest. Sealhulgas ka näiteks pankroti-, täitemenetluse ja muud teated. Uue äriregistri seaduse kohaselt peab register võlgniku kustutamise kavatsusest Ametlikes Teadaannetes avaldama teate kolm kuud enne kustutamist.

Kord kvartalis Ametlikes Teadaannetes surfamine ei pruugi ilmtingimata päriselu rütmiga kokku käia. Seega on soovitatav Ametlikes Teadaannetes seadistada endale tellimusena teavitus kustutamise kavatsuse teadetest (valides pealiigiks „Äriregistri teated“ ning alaliigiks soovitud teate). Proaktiivne ja informeeritud lähenemine on võtmeks, kui soovid olla oma võlgnikest sammu võrra ees.

Pöördu vajadusel kohtusse

Oluline eeldus, mis välistab ühingu registrist kustutamise, on käimasolev kohtumenetlus, kriminaalmenetlus või täitemenetlus, kus võlgnik on menetlusosaline.

Kui on selge, et võlgnik ei täida oma kohustust, kaalu kohtusse pöördumist. Sisuliselt on see võlgniku korrale kutsumiseks kõige ametlikuma käiguga meetod. Ühtlasi välistab see võlgniku registrist kustutamise. Muidugimõista on sellises olukorras eelnevalt oluline hinnata vaidluse perspektiivikust. Ühtlasi ka seda, kas eduka otsuse täitmine on realistlik (kas võlgnikul on vara, mille arvelt sinu ees olev võlg kinni maksta).

Pea meeles, et kohtumenetlus võtab palju aega, energiat ja rahalisi vahendeid – mitte iga vaidlus ei vääri küünlaid.

Kustutatud võlgniku registrisse ennistamine

Kui võlgnik on juba registrist kustutatud, siis on võimalik nõuda tema registrisse ennistamist. See on äriliselt mõistlik üksnes juhul, kui võla sissenõudmisel on sisuline perspektiiv – võlgnikul on vara.

Kustutatud ühingu registrisse ennistamiseks saab pöörduda kohtusse. Kohus otsustab, kas kustutatud ühingu osas viia läbi täiendav likvideerimine. Tuleb aga silmas pidada, et see ei tähenda automaatselt, et võimalikku vaidlust võla üle ei teki. Võla sissenõudmine võib muutuda kokkuvõttes veel põhjalikumaks ja aeganõudvamaks protsessiks. Seega on soovitatav enne vastava otsuse vastuvõtmist olukorda põhjalikult õiguslikult ja äriliselt kaaluda.

Kokkuvõtteks

Uue äriregistri seadusega on lisandunud ühingu lihtsustatud korras äriregistrist kustutamine. Ootamatu kustutamise vältimiseks veendu, et võlgnikul on registritest nähtuvat vara ning hoia silma peal Ametlikel Teadaannetel. Kaalu kohtusse pöördumist, mis välistab võlgniku registrist kustutamise. Küll aga pöördu kohtusse ainult juhul, kui tunned, et vaidlus võib olla perspektiivikas ning võlgnikul on vara, mille arvelt sinu ees olev võlgnevus kinni maksta. Juhul, kui võlgnik on äriregistrist kustutatud, uuri võimalusi tema registrisse ennistamiseks.

Martin Nikolajev

Martin Nikolajev on advokaadibüroo LEXTAL ühinguõiguse ja tehingute valdkonna advokaat.