Advokaadibüroo LEXTAL privaatsustingimused

Viimati muudetud 19.02.2019

  1. Privaatsustingimuste kohaldamine

1.1. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, mil advokaadibüroo LEXTAL OÜ (edaspidi: LEXTAL) töötleb vastutava töötlejana füüsiliste isikute (edaspidi: Andmesubjekt) isikuandmeid.

1.2. LEXTAL töötleb Privaatsustingimustes sätestatud ulatuses ja alustel alljärgnevate Andmesubjektide isikuandmeid:

(a) LEXTAL-i füüsilisest isikust kliendid;

(b) klientide käsundi täitmisel kogutud või töödeldavatel tõenditel ja dokumentidel kajastatud isikud;

(c) muud isikud, kelle andmeid töötleb LEXTAL õigusteenuse osutamise raames.

1.3. Privaatsustingimused kehtivad ülaltoodud kuupäevast alates. LEXTAL-il on õigus ühepoolselt Privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Uuendatud privaatsustingimused laetakse üles LEXTAL-i veebilehele.

  1. Vastutav töötleja

2.1. Andmesubjektide isikuandmete vastutav töötleja on advokaadibüroo LEXTAL OÜ, registrikoodiga 10992652, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 4, 10143.

2.2. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes saab pöörduda LEXTAL-i poole, saates päringu e-kirjaga aadressile info@lextal.ee.

  1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

3.1. LEXTAL töötleb Andmesubjekti isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

(a) Õigusteenuse (edaspidi: Teenus) osutamiseks, sealhulgas tõendite kogumiseks ja dokumentide analüüsimiseks;

(b) Teenuse osutamisest huvitatud isikutega suhtluseks (sh e-kirja teel);

(c) Teenuse osutamisega seonduvate teavituste saatmiseks;

(d) Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas rahapesu ja terrorismi tõkestamise regulatsioonist (edaspidi: rahapesu regulatsioon) tulenevate kohustuste täitmiseks;

(e) Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja kliendilepingust tulenevate LEXTAL-i õiguste rakendamiseks.

  1. Töödeldavad isikuandmed

4.1. LEXTAL töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:

(a) Punktides 1(a) – 3.1(b), 3.1(d) – 3.1(e) toodud juhtudel: Andmesubjekti ees- ja perekonnanimi; peamine tegevusala; isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev); aadress; postiaadress (kui erineb eelnevast); telefon; faks; e-post; töökoht ja -positsioon; arveldusarve number;

(b) Punktides 1(a) – 3.1(b) toodud juhtudel: muud Andmesubjekti isikuandmed, mille töötlemine on vajalik LEXTAL-i kliendi käsundi täitmiseks (nt isikuandmed, mis nähtuvad tõenditelt või dokumentidelt);

(c) Punktis 1(c) toodud juhul: Andmesubjekti ees- ja perekonnanimi; peamine tegevusala; aadress; postiaadress (kui erineb eelnevast); telefon; faks; e-post; töökoht ja -positsioon;

(d) Punktis 1(d) toodud juhul: vastavad isikuandmed, mille töötlemise kohustuse sätestab õigusakt.

4.2 Juhul kui LEXTAL on kohustatud rahapesu regulatsioonist tulenevalt veenduma isikuandmete õiguses, kontrollib LEXTAL Andmesubjektilt saadud isikuandmeid riiklikest registritest ning teistest usaldusväärsetest allikatest. Vajadusel Andmesubjektilt saadud isikuandmeid täiendatakse ja muudetakse.

  1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

5.1. Kui Andmesubjekt on LEXTAL-i klient, töötleb LEXTAL Andmesubjekti isikuandmeid Teenuse osutamiseks, kuna see on vajalik Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks (vt ülal punkt 1(a)) või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Andmesubjekti taotlusele (vt ülal punkt 3.1(b)). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Andmesubjektiga sõlmitud leping või Andmesubjekti taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks.

5.2. Kui Andmesubjekt ei ole LEXTAL-i kliendiks, töötleb LEXTAL Andmesubjekti isikuandmeid Teenuse osutamiseks advokatuuriseaduse alusel (vt ülal punkt 1(a)) (advokatuuriseadus § 41 lg 41).

5.3. Kui LEXTAL töötleb isikuandmeid Teenusega seotud teavituste saatmiseks (vt ülal punkt 1(c)), on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks LEXTAL-i kui vastutava töötleja õigustatud huvi. LEXTAL-i õigustatud huviks on hoida enda kliente kursis olulise informatsiooniga, mis seondub Teenuse osutamisega.

5.4. Kui LEXTAL töötleb isikuandmeid ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (vt ülal punkt 1(d)), on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks LEXTAL-i kui vastutava töötleja juriidiliste kohustuste täitmine.

5.5. Kui LEXTAL töötleb isikuandmeid lisaks ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja kliendilepingust tulenevate LEXTAL-i õiguste rakendamiseks (vt ülal punkt 1(e)), on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks LEXTAL-i kui vastutava töötleja õigustatud huvi. LEXTAL-i õigustatud huviks on enda õigusi rakendada sel viisil, kuidas LEXTAL peab vajalikuks.

  1. Rahapesu regulatsioonist tulenevad kohustused

6.1. Juhul kui LEXTAL on rahapesu regulatsiooni järgi kohustatud isikuks, peab LEXTAL hindama rahapesu ja terrorismi rahastamise riski. Sellisel juhul töötleb LEXTAL Andmesubjekti isikuandmeid (võttes näiteks arvesse Andmesubjekti elukohta, tegevusala, asjaolu, kas Andmesubjekt on riikliku taustaga isik; juriidilise isiku puhul, mille esindajaks on Andmesubjekt – selle asukohta, tegevusala, juhtorganite ning omandistruktuuri läbipaistvust) ning tehingu olemust. Eeltoodu põhjal kohaldab LEXTAL hoolsusmeetmeid kas lihtsustatud või tugevdatud korras.

  1. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

7.1. LEXTAL ei edasta Andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

(a) LEXTAL-ile teenuseid osutavatele isikutele osas, milles on see vajalik kliendi käsundi täitmiseks (nt e-postiteenuse pakkuja, serveriteenuse pakkuja, tõlkebüroo, eksperdid, pankrotihaldurid, raamatupidajad jne.);

(b) isikutele, kellele isikuandmete edastamine on olemuslikult vajalik Teenuse osutamiseks (nt kohtutele);

(c) asutustele, millel on Eesti Vabariigis kehtivast õigusaktist tulenevalt õigus nõuda LEXTAL-ilt selle poolt töödeldavate isikuandmete avaldamist ja kui LEXTAL-il on kohustus antud asutusele isikuandmed avaldada;

(d) Kõik punktis 1 nimetatud volitatud töötlejad tagavad sellise isikuandmete kaitse nagu isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid sätestavad.

  1. Isikuandmete säilitamine

8.1. LEXTAL töötleb ja säilitab isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks – kui eesmärk on saavutatud, siis isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

8.2.Andmesubjekti isikuandmed säilitatakse:

(a) kuni seaduses sätestatud nõuete aegumistähtaegade lõppemiseni, milles LEXTAL säilitab Andmesubjekti isikuandmeid seoses Teenuse osutamisega (vt ülal punkt 3.1(a));

(b) kuni 3 aastat pärast viimast kontakti Andmesubjektiga osas, milles LEXTAL säilitab Andmesubjekti isikuandmeid seoses Teenuse osutamisest huvitatud isikute suhtlusega (vt ülal punkt 3.1(b));

(c) kuni 3 aastat pärast kliendilepingu lõppemist osas, milles LEXTAL töötleb Andmesubjekti isikuandmeid seoses Teenuse osutamisega seonduvate teavituste saatmisega (vt ülal punkt 3.1(c));

(d) kuni 5 aastat pärast kliendilepingu lõppemist osas, milles LEXTAL töötleb Andmesubjekti isikuandmeid Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest (sh rahapesu regulatsioonist) tulenevate kohustuste täitmiseks (vt ülal punkt 3.1(d);

(e) kuni seaduses sätestatud nõuete aegumistähtaegade lõppemiseni, milles LEXTAL säilitab Andmesubjekti isikuandmeid seoses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja kliendilepingust tulenevate LEXTAL-i õiguste rakendamiseks (vt ülal punkt 3.1(e)).

8.3. Isikuandmeid sisaldavaid raamatupidamise alusdokumente säilitatakse seitse aastat selle majandusaasta lõpust, millega need seotud on.

8.4. Pädeva järelevalveasutuse ettekirjutuse alusel võib LEXTAL rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamise, avastamise või uurimise seisukohast olulisi andmeid säilitada kauem, kuid mitte rohkem kui viis aastat pärast esmase tähtaja möödumist.

  1. Andmesubjekti õigused isikuandmete töötlemisel

9.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda LEXTAL-i poole vastavasisulise lihtkirjaliku ja vabas vormis taotlusega e-posti aadressil info@lextal.ee, et:

(a) taotleda juurdepääsu Andmesubjekti kohta käivatele isikuandmetele;

(b) nõuda isikuandmete parandamist;

(c) nõuda isikuandmete kustutamist;

(d) piirata isikuandmete töötlemist;

(e) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;

(f) nõuda isikuandmete ülekandmist;

(g) nõuda, et Andmesubjekti kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;

(h) võtta tagasi antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

(i) esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmekaitseinspektsioonile – e-post info@aki.ee; telefon 627 4135; aadress Tatari 39, Tallinn 10134).